Bilinguismuimparis.net
(Imprenta)

Brucei. IMU 2012

Brucei. IMU 2012

Su Comunu de Brucei fait sciri chi in custu indiritzu http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?comune=B274 fait a fa sa decrarada de s'IMU.

Is alìcuotas funt de su 0,04% po sa primu domu e de su 0,76% po is àterus imòbilis.

 

05/12/2012

© 2018 :: Bilinguismuimparis.net :: Domu