(Imprenta)

Sìnnia. Su disisperu de pratza de Crèsia

Sìnnia. Su disisperu de pratza de Crèsia

Sìnnia. Su sìndigu narat chi at a traballai po abiatzai su mesu-bidda


Su disisperu de pratza de Crèsia


Spetàculus mòvius in s'anfiteatru de Santu Sidori


A is 9 oras de merii bia Roma est unu disisperu giai. In su mesu-bidda de Sìnnia funt abarraus duus tzilleris sceti, su tzentru po is bècius e sa biblioteca. Su tzinema est serrau, sa Domu Comunali dda ant transia in bia Piave.


In su tempus passau fiat su logu anca sa genti biviant. Oi bia Roma, pratza de crèsia e pratza de sa Domu Comunali funt unu disisperu. Giai giai totu su chi faint ddu ant mòviu a s'Anfiteatru de Santu Sidori. Funt abarraus duus tzilleris, sa banca, su tzentru po is bècius e sa biblioteca comunali sceti. Su Tzinema Roma est serrau, su Comunu ddu ant mòviu a bia Piave, is ofìtzius de su curreu funt in àteru logu. Medas esercìtzius pùblicus ant serrau. Sendi diaici sa cosa de is 9 oras de merii totu su mesu bidda est sbuidu. Unu disisperu cun s'impedrau de bia Roma chi s'arrogat passendi is veturas e cun sa pratza de sa crèsia chi si prenit candu sa genti ndi bessint de sa missa sceti e po is cojas.

Mesu-bidda morendi-sì. Funt chescendi-sì is meris de is pagus esercìtzius pùblicus abarraus, si chèsciant is sinniesus chi iant a bolli unu mesu-bidda biu. Ariserus in su Comunu, Barbara Pusceddu sa sìndiga, at donau sa prima sceda bona. "Apu firmau s'acòrdiu po su progetu Biddas: 285milla èurus po torrai a fai s'impedrau de bia Roma, totu arrogau. Cun custu dinai si si speraus de fai is bangus po si setzi, ponni matas e a ndi bogai is coras chi nci funt in sa pratza, perigulosas po is chi nci caminant. Si pensaus de donai su progetu a chitzi.

Su disisperu. Paolo Zedda, cunsilleri comunali de minoria, chistionat de sa pratza bècia e prus in ginirali de su mesu-bidda. "In samajoria de is domus chi funt in bia Roma no nci est bivendi nemus. Mi creu chi tochit a torrai a abiatzai no sa pratza sceti, ma totu su mesu-bidda, cun traballus urbanìsticus, studiendi unu colori sceti po is faciadas, faendi torrai a bivi su ex cinema Roma. Iat a podi dexi unu teatru. Mellus de unu tzentru polifuntzionali. Propongu unu prangu po is paradas, anca sa genti si potzant stentai a merii e a de noti. Comenti est in medas logus de Sardìnnia. Oi in Sìnnia nci funt prus de cincuanta assòtzius: podint fai meda po torrai a abiatzai custa parti de Sìnnia anca in su tempus passau òminis, fèminas e piciocus si atobiànt po passillai".

Torrendi a pigai bia Roma. Barbara Pusceddu su sìndigu narat chi "serbit a torrai a pigai sa pratza. Inghitzeus arrangiendi bia Roma. Imoi, a acabu de mesi, eus a tenni is manifestadas de sa pinacoteca e de sa biblioteca, de Color rosa: una cida totu prena apitzu de sa cultura. Emu a bolli proponni calincuna cosa po austu puru, cun protagonistas is pipius, mancai eus medas manifestatzionis in Solanas. Craru est chi sa pratza depit torrai a bivi. Custu est s'impinnu nostu po su benidori chi nd'est arribendi imoi".

In su mentras sa pratza de crèsia at a tenni sa festa manna de Santa Bràbara, cun cosa arreligiosa, poesia a bolu e spetàculus musicalis.
Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de giòbia su 12 de su mesi de argiolas.

12/07/2012

© 2018 :: Bilinguismuimparis.net :: Domu