www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sėnnia. Orārius de s'OLS de cabudanni

Si faeus sciri chi in su mesi de cabudanni s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su comunu de Sìnnia ddu abereus:

giòbia su 13

giòbia su 27

sàbudu su 29

Si agatais in s'aposentu de su Cesil in sa Domu Comunali, de is 9.00 a is 17.00.

sàbudu, su 01 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS de cabudanni

Si faeus sciri chi in su mesi de cabudanni s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su comunu de Sìnnia ddu abereus:

mèrcuris su 5

mèrcuris su 19

de is 10.00 a is 18.00. Si agatais in s'aposentu de su Consillu Comunali, postu in sa Domu Comunali.

sàbudu, su 01 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Custu merė giogus poi s pipius

In Murera s’istadi no est ancora acabada. Custu merì giogus po is pipius. Sa primu di’ de mesi de cabudanni si spassiaus cun s’Associu Teatrali “Sa Forgia”. De crasi fincias a martis giogaus a tennis. Su 4 e s’8 de cabudanni, Cortes e bias in festa. Su 5 de cabudanni “IncontrandoCine”.

Biddesatu. Orarius Ols

 

S'Ofìciu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Biddesatu fait sciri chi in su mesi de cabudanni seus abertus in custas diis:

 

Martis su 4 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

Martis su 11  de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

Martis su 18 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

Martis su 25 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

 

S'agatais in sa Biblioteca Comunali de Biddesatu

martis, su 28 austu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Murera. Ecocentro

Agatais s' Ecocentro de Murera acanta de sa pratza de su Mercau. Po pigai is sachitas, su calendariu e po ndi sciri de prus, de su lunis a su sabudu, podeis  tzerriai a su numeru: 800 955999 - 070 9930515.

 

http://www.comune.muravera.ca.it/wp-content/uploads/file/img/cartello%20differenziata.pdf

lunis, su 27 austu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Funt interbčnnius is guārdias e is forestalis

S'opinàrgiu ameletzau de su fogu. Abruxant medas matas de olia

Su fogu est nàsciu pagu apustis de is 3 de su chitzi in su montixeddu acanta de s'opinàrgiu. Unu fogadoni chi at fatu arregordai su chi fiat acadèssiu in is annus de noranta, candu su fogu iat abruxau 400 èterus de opinus e tupa. Una ferta chi oindii puru fait a dda biri. Ariserus Sìnnia at arriscau sa pròpiu cosa. Totu is pompieris, is forestalis e is boluntàrius ant firmau su fogu, gràtzias puru a sa feta anti-fogu chi ingìri...

sàbudu, su 25 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Esentzioni ticket sanitāriu: serbėtziu firmau

Strobus po is bruceresus. Po mori de su fatu chi sa ASL no est acansaditza, su serbìtziu de agiudu de su Comunu de Brucei po donai e arregolli is mòllius de is domandas po s'esentzioni de su ticket sanitàriu, ddu ant firmau. Est comuncas assegurau chi ant a torrai is domandas de esentzioni ticket intregadas giai. Su serbìtziu abarrat ativu in sa ASL de Cuartu, in biali Colombo de su lunis a sa cenàbara de is 8.15 a is 12.30 e su merii, de is 15 a is 17.

Artìculu de Antonio Serreli pigau ...

cenàbara, su 24 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Una amosta in Solanas

Finsas a su 2 de cabudanni initziativas in su Tzentru de educatzioni ambientali

Una amosta in Solanas

In su programa laboratòrius, bessidas e seminàrius puru

Finsas a su 2 de cabudanni, in su Tzentru de educatzioni ambientali de Solanas, logu turìsticu in su Comunu de Sìnnia, fait a biri s'amosta Acqua dolce e salata (àcua durci e salia). In su programa nci funt àteras cosas puru. Po su 25 de mesi de austu nci est unu seminàriu apitzu de s'àcua in sa stòria e po su primu de cabudanni una b...

giòbia, su 23 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. A mari cun su cani

Nascit in Costa Rei “Tiliguerta Dog Beach” po totus is turistas chi ‘olint andai a mari cun su cani. Custa bidea est de su Comunu de Murera (www.visitmuravera.it) e de su “Tiliguerta Camping Village”(www.tiliguerta.com).

Po connosci totus is servitzius podeis scriri a: Press Office Tiliguerta info@tiliguerta.com o tzerriai a su nùmeru  070 99...

mèrcuris, su 22 austu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. OLS

Si feus sciri chi torraus a aberri lunis su 3 de mesi de cabudanni. A si biri cun saludi!

 

 

 

sàbudu, su 18 austu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Biddesatu. OLS

Si feus sciri chi torraus a aberri su 4 de mesi de cabudanni. A si biri cun saludi!

 

 

 

sàbudu, su 18 austu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Sėnnia. Fragu pudčsciu de s'Arriu Bonarba

Àiri cun d-unu fragu chi no fait a baliai acanta de is putzixeddus in s'oru de su canali cobertu chi traessat sa parti de bàsciu de Sìnnia. Una situatzioni igiènicu sanitària precària chi est faendi arrennegai meda is chi bivint ingunis acanta. Una cosa chi est faendi impensamentai e chi cun custa basca meda est bessendi prus forti. Mancai iat a serbiri a limpiai is putzixeddus etotu e s'arriu puru, anca capatzi chi s'àcua si firmit e fraghit aici meda, cun totu su chi ndi sighit. Barbara Pus...

sàbudu, su 18 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Fotografias