www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sėnnia. In s'Universidadi de sa de Tres edadi annu acadčmicu nou

S'Universidadi de sa de Tres edadi est de annus una grandu arrialidadi in Sìnnia. Unu momentu culturali de importu po is òminis e is fèminas de àteras biddas puru. Imoi funt pensendi a s'annu acadèmicu nou. In is diis passadas ant cumentzau is assentaduras po pigai parti a is letzionis. Nci ant a essi cursus de ingresu (po is chi funt cumentzendi e po is chi ndi scint unu pagu giai), frantzesu, spanniolu e sardu. Ma atividadi motòria puru (duas bortas a sa cida), stòria de s'arti, stòria de S...

sàbudu, su 29 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Mesu millioni de čurus po su campusantu nou

Mesu millioni de èurus po aberri su campusantu nou fatu in Bacu Narboni, acanta de Sìnnia. Cun custu dinai s'aministratzioni comunali bolit fai is primus lòculus, sa cresixedda e s'aposentu de is mortus. Su logu de su campusantu dda at tancada giai su comunu de unus cantu annus. Cun d-una parti de su dinai ant a acabai sa cresixedda puru. In su benidori ant a traballai po arrogus finsas a preni totu su logu.
In su campusantu bèciu, fatu in su cumentzu de su Noixentus, a agatai unu logu po in...

sàbudu, su 29 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Parcu de is Seti Fradis – Interrogu

“Chi faint unu parcu provintziali mannu chi de is Seti Fradis andat a Chia, comenti funt narendi-ddu de diora, at a essi unu dannu mannu po is pastoris, piscadoris, massajus e cassadoris ca ant a tenni barrancus mannus in su traballu insoru ca is leis de is parcus no permitint de nci traballai”. Ddu narat su consilleri provintziali Vittorio Monni. In d-unu interrogu su polìticu bruceresu at preguntau a s'assessori a is Polìticas energèticas e ambientalis, Ignazio Tolu, “ita bolit fai po detzi...

giòbia, su 27 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Costa rei e s'ācua

Costa Rei, prima s’àcua fut pagu e imoi est in prus! Est tropu sa pressioni de s’àcua, aici de su mesi de argiolas nci acabada a mari. Srebit s’agiudu de Abbanoa. Su Sindigu at nau:  <<questa estate il problema numero uno era assicurare l'acqua nelle villette >>.

giòbia, su 27 cabudanni 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Anāgrafi de is canis in Santu Sidori

Identificadura, libureddu e microchip a is canis: po totu is canis e is meris insoru s'apuntamentu est po cras a mangianu in pratza Santu Sidori in Sìnnia anca ant a fai si "Microchip day", sa dii chi ponint su microchip chena de pagai nudda, aici po arreconnosci is canis po sèmpiri. S'initziativa, chi dda at apariciada su Comunu cun s'agiudu de sa coperativa Bau Club, at a essi de is 9 oras finsas a is 13. S'identificadura e su libureddu ant a essi po de badas gràtzias a su serbìtziu veterin...

mèrcuris, su 26 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. Luxis pubricas

Su Comunu de Murera fait sciri chi de sa primu di' de su mesi de ladàmini podeis tzerriai su numeru 800 339929 chi bieis in sa 'ia luxis guastas.

 

http://www.comune.muravera.ca.it/wp-content/uploads/avviso-guati-pi.pdf

mèrcuris, su 26 cabudanni 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Sculpiduras de linna, amosta in pratza

Est lòmpiu ariserus a Sìnnia de s'Arromania Glicherie Stanciu, diretori de sa Domu de sa cultura de sa tzitadi de Ianca, chi ddu at cumbidau su Comunu po s'amosta de is sculpiduras de linna, pedra e àteru aberta in su sagrau de sa Pratza de is santus Cosma e Damianu. Cun Stanciu funt lòmpius is sculpidoris Gheorghe Durlea e Ion Voineagu de Braila. Impari a issu, finsas a oi a merii amostant is obras insoru Ivan e Tore Angioni de Biddemara, Giampaolo Corona de Cuartu, Efisio Cuccu e Emanuela D...

martis, su 25 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Biddesatu. Orarius OLS

S'Ofìciu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Biddesatu fait sciri chi in su mesi de ladàmini seus abertus in custas diis:

 

Martis su 2 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

Martis su 23 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

Martis su 30 de is otu e mesu a sa una e mesu e de is tres a is ses

 

S'agatais in sa Biblioteca Comunali de Biddesatu

martis, su 25 cabudanni 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Sėnnia. Cursu de sardu

S’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sìnnia si fait sciri chi cenàbara su 28 de mesi de cabudanni (settembre) cumentzat in Sìnnia su cursu de sardu abertu a sa genti. Su cursu at a essi sa cenàbara de is 16.00 a is 19.00 in is aposentus de sa biblioteca comunali, in Piazza Municipio 2.

Nci ant a essi duas crassis, una po chini est cumentzendi imoi e una po is chi ant fatu giai cursus de sardu.

Eus a donai e a spricai su programa de su cursu cenàbara etotu.

PO SU CURSU NO DEPE...

lunis, su 24 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Gara de poesia e mųsica po Sa festa manna

Sìnnia de ariserus est in festa po is Santus Cosma e Damianu. Sa festa est cumentzada acumpangendi is duus santus de sa filigrèsia a sa cresixedda acanta de su sartu. Oi nci funt is missas a is 9 oras e a is 18.30. A is 20.00 nc'est una esibitzioni de taekwondo. A is 22 gara poetica cun is cantadoris Paolo Zedda, Antonio Pani, Emanuele Saba, Eliso Vargiu.
Cras is 16 nc'est sa missa po is malàdius. A is 22 ddoi at unu spetàculu cun Benito Urgu. Mèrcuris faint missas a mangianu e a merii. A is...

lunis, su 24 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Cursu de sardu!

Su Comunu de Brucei tenit su prexu de si fai sciri chi lunis du 24 de mesi de cabudanni cumentzat su cursu de sardu chi ddu aparìciat su Comunu gràtzias a is finantziamentus de sa lei 482/99 chi amparat is lìnguas de minoria in Itàlia.

Su cursu est totu a indonu e cumentzat a is 17.30 e acabat a is 19.30. At a essi in s'aposentu de su Consillu Comunali.

mèrcuris, su 19 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Cursu de Lėngua Sarda

S’Ofìciu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Murera si fait sciri chi mercuris su 26 de mesi de cabudanni cumentzat in Murera su cursu de sardu.

Su cursu at a essi de is 16.00 a is 19.00 in is aposentus de su Comunu, in Piazza Europa 1.

http://www.comune.muravera.ca.it/wp-content/uploads/invito-al-corsoSARDO.pdf


mèrcuris, su 19 cabudanni 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Fotografias