www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Murera. Atobiu cun Anci, Abbanoa e Ato

Atobiu de is Sìndigus cun Anci, Abbanoa e Ato. Nci at essi puru su Sindigu de Murera: Marco Fanni po fueddai de s’acua po Costa Rei. Su Sindigu at nau: «Si sta provvedendo con troppa lentezza.

giòbia, su 11 mesi de ladàmini 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Ancu torrit s'autonomia

Brucei. Agoa de s'unioni con is scolas de Mara

Ancu torrit s'autonomia

Su Consillu aprovat sa motzioni Monni

Su Consillu comunali de Brucei at aprovau a totòmini una motzioni chi dda at presentadasu consilleri de apositzioni, Antonio Monni, chi sa tenta sua est a si torrai a pigai s'autonomia scolàstica agoa chi ant auniu is scolas de Brucei cun is de Mara. Sa motzioni de Monni donat s'impinnu a su sìndigu Pino Caria "a fai cumprendi a is autoridadis chi ndi tenint sa cumpetèntzia is abisò...

lunis, su 08 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Postamat acansaditzu

Brucei. Postamat acansaditzu

In Brucei ant postu su portallitu automàticu Atm Postamat. Sa màchina, chi est afora de s'ofìtziu postali de sa bidda, tenit duus dispositivus eletrònicus a s'avanguàrdia: antiskimming, chi no permitit a clonai sa carta, e su imbruta-dinai, chi no permitit de imperai su dinai furau imbrutau. Is Atm Postamat ddus podint imperai is meris de is cartas acapiadas a is circùitus internatzionalis Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Jcb, Diners o American Express. ...

lunis, su 08 mesi de ladàmini 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Is assessoris lėmpiant su sartu

Sìnnia. S'initziativa

Is assessoris lìmpiant su sartu

S'arruga chi ingìriat sa parti de susu de Sìnnia dda ant limpiada duus assessoris comunalis, is obràrgius de Campidano ambiente e is giòvunus de su serbìtziu tzìvicu: ampuddas, bòtulus, arrodas de guma e àterus arrefudus chi ddus ant bogaus de is coras chi de diora funt bessias muntonàrgius. Una initziativa chi fiant abetendi, de importu, mancai siat su cumentzu sceti, sendi chi totu su sartu de Sìnnia est prenu de muntonàrgius e s'arrug...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinārgiu

Sìnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinàrgiu

S'apuntamentu cun sa saludi, s'ambienti e su cantu, ariserus in s'opinàrgiu de Sìnnia. Un'initziativa de su Lions club e de unus cantu de assòtzius chi ant propostu sa "Sa dii de sa saludi". Calincunu s'est fatu cuntrollai is ogus, su colesterolu, sa glicemia e ant fatu su test de sa maladia de su tzùcuru. Calincunu at donau puru su sànghini gràtzias a sa presèntzia de s'Avis de Sìnnia chi funt nàscius de pagora. E calincunu at arregalau ...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Guārdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

Sìnnia. Finantziamentu

Guàrdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

In Sìnnia funt arribendi is guàrdias a bitzicreta elètrica; in prus, unus dexi bitzicretas ant a essi acansaditzas po is de sa bidda e in su programma ddoi ant puru moris po is bitzicretas po lompi Sètimu e Mara. Ddu at detzìdiu s'aministratzioni comunali chi at a imperai unu finantziamentu Por puru po fai is moris po is bitzicretas e po amellorai su tràficu de sa bidda. Ant fatu puru unu pranu po amell...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Passillada in is Seti Fradis

Sìnnia. Passillada in is Seti Fradis

Apuntamentu domìnigu cun "Vivi la montagna", cun d-una bessida in is Montis de is Seti Fradis chi dda aparìciat s'assòtziu de bolontariau "Is Angelus" cun s'agiudu de Unitalsi, Ente Foreste e su Comunu de Sìnnia. A mangianu fait a abisitai su museu de su cerbu e ddoi est una bessida lìbera me is moris de Maidopis. At a fai abisitai po finas s'ortu botànicu e su logu anca funt inserraus is cerbus.
A is 12.30 fait a prandi cun malloreddus, sartitzu, insal...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS de ladāmini

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sìnnia fait sciri chi in su mesi de ladàmini seus abertus in custas diis:

giòbia su 4 de is 9.00 a is 17.00

cenàbara su 12 de is 10.00 a is 16.00

cenàbara su 19 de is 10.00 a is 16.00

S'agatais in sa Biblioteca Comunali de Sìnnia, in is aposentus de su CESIL.

 

 

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS de ladāmini

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Brucei fait sciri chi in su mesi de ladàmini seus abertus in custas diis:

lunis su 8 de is 9.00 a is 15.00

lunis su 15 de is 9.00 a is 15.00

S'agatais in sa Domu Comunali de Brucei, in s'aposentu de su Consillu Comunali.

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Scola de mųsica

Su comunu de Murera fait sciri ca si podeis iscriri a sa scola de mùsica de su Sarrabus:

http://www.comune.muravera.ca.it/2012/10/scuola-civica-di-musica-del-sarrabus-anno-scolastico-20122013/

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. Librus po sa scola

Librus po is piciocheddus e is piciocheddas de sa scola.

Ligei innoi: http://www.comune.muravera.ca.it/2012/10/assegnazione-contributi-per-la-fornitura-gratuita-o-semigratuita-di-libri-di-testo-%E2%80%93-anno-scolastico-20122013/

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Biddesatu. Cursu de sardu

S'aposentu de su consillu comunali de Biddesatu po su cursu de lìngua sarda. Su 2 de mesi de ladàmini a is cuatru de a merì incumentzaus.

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Fotografias