www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sėnnia. Su traballu po su bilinguismu

Sa genti de Sìnnia at tentu sempri un’interessu mannu a sa lìngua naturali sua: sa lìngua sadra. Sa Giunta Comunali at sighiu cust’interessu giustu de sa genti e Sìnnia est bessiu unu de is Comunus de sa Sardìnnia prus faineris po sa defensa e su crescimentu de su sadru. At fatu e presentau progetus cun sa lei arregionali 26/97 e cun sa lei italiana 482/99, totus de profetu mannu e chi sa genti ddus aprètziat. Su pròpiu is scolas de Sìnnia, chi funt traballendi beni e chi si speraus arribint ...

martis, su 27 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Monumentus naturalis 2

RIO OLLASTU – Arriu de s’Ollastu

S’Arriu de s’Ollastu est longu in totu unus 32 km e a costau si agatant minas antigas de prata, chi pigant sa parti de scurigadòrgiu de una filada manna meda chi arribat finsas a Santu ‘Idu e Bidd’‘e Putzi.
Sa prata dda iat scuberta a s’acabu de s’Otuxentus s’inginneri frantzesu Leon Goüin, chi in su tempus fiat unu circadori àbili in àterus logus de Sardìnnia puru. Issu po primu iat pigau sa cuntzessioni in su 1888 e iat abertu is primus duas minas, chi po ...

giòbia, su 22 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Is manifestadas totu s'annu

Is manifestadas prus antigas funt is de Cranovali e de is festas po is Santus. Po custas festas sa genti tòrrat a aproilai a is cresieddas antigas de su sartu, chi su traballu ddu faint is sinniesas e is sinniesus e totu, cun s’agiudu de sa Pro Loco e de su Comunu.

In prus, faint atras arrassinnas e manifestadas medas, chi nd’arregoraus unas cantu:

- Istadi de Sìnnia – Estate sinnaese (spetàgulus in bidda e in Solanas)
- Is Cerbus (manifestada antiga po Cranovali chi faint sa cassa a i...

martis, su 20 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Monumentus naturalis 1

ARCO DELL’ANGELO – Arcu de s’Àngiulu

Arcu de s’Àngiulu est su nòmini de unu tretu de sa Bia Statali 125 bècia, de su km 41 a su km 44, fata in su gùturu de s’Arriu de Picoca. Custu gùturu, fundudu e cun costeras no simètricas, est spantosu po is murus de arroca, de tellas mannas mannas e lìmpias. In pagus logus cumenti innoi fait a biri sa strutura de su graniu, bessiu a foras cun movimentus de spinta, de segadura e de liscinamentu, chi a s’acabu arresurtat bella meda pròpiu ca pagu arregula...

giòbia, su 15 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Is domus maresas de su connotu

In sa bidda de Mara fait ancora a agatai domus campidanesas antigas. Sa domu campidanesa est fata de làdiri, est a nai ludu amesturau cun palla, traballau, postu in su sestu (su mollu arregulari po fai su làdiri) e postu a sicai a su soli. Ananti de sa domu ddoi at una corti manna meda serrada de murus e anca fait a intrai passendi de su portali de linna. In s'ùrtimu sèculu est nàscia un'àtera manera de pesai domu, a duus pranus, unu, anca sa genti bivit, in sa parti de palas de sa terra, s'à...

mèrcuris, su 14 cabudanni 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Sa giografia e su tempus chi fait

Su sartu de su Comunu de Sìnnia est mannu 22.338 ètarus e pìgat prus chi atru Serpeddi’ e Seti Fradis, ma Solanas puru, cun 258 ètarus. Genti bivit fintzas a Santu Gragòriu, artziendi a Seti Fradis, e a Tasonis, artziendi a Serpeddi’.
Sa bidda de Sìnnia est a 133 de metrus de artària (a su Comunu bèciu) e totu a parti ‘e Scurigadroxu de su sartu, aici arresurtàt a 13 chilòmetrus sceti de Casteddu. Su sartu de Sìnnia est a làcana cun su sartu de Mara, Cuartùciu, Sètimu, Soleminis, Partiolla, ...

martis, su 13 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. Sa festa de s'arangiu

Su 10 de abrili de su 2011 in Murera sa festa de s’arangiu. Gratzias a totus is grupus chi funt arribaus de totu sa Sardinnia, Murera at fatu festa manna! Is museus furiant abretus e is cantus e is ballus ant acumpangiu mureresus e curiosus in d-una di' de festa unica.

lunis, su 12 cabudanni 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. Visitmuravera.it, su situ

Nascit su situ internet www.visitmuravera.it innui agatais totus is novas de Murera. Est unu agiudu mannu po is turistas chi podint agatai traditzionis, storias, curtura e is festas de sa bidda.

lunis, su 12 cabudanni 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Libru a pitzus de is cantadoris de sa bidda

Tradizioni popolari ed espressioni di fede nei canti poetici burceresi

Ddi nant aici a su libru chi est bessiu in su 2007 e chi ancoras arresurtat sa mellus arregorta de sa poesia sarda de is bruceresus. Su traballu pinnigat is obras, de dònnia calidadi (poesias, versadas, cantadas, mutetus, trallaleras) de prus de dexi poetas bruceresus, chi funt Angelu Monni, Cèsari Monni, Costanti Monni, Luisu Melis, Santinu Melis, Sarbadori Piras, Pascali Sanna, Arrafieli Urru, Danti Zuncheddu, Arrober...

giòbia, su 08 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Sa giografia

Mara s'agatat a 17km de Casteddu a 82 mèturus apitzu de su pillu de su mari. Tenit 7.150 bividoris (maresus) in d-unu territòriu de 101,62 kmc.

Sa bidda, a norti-estu de Casteddu, asuta de is primus montis de su Sàrrabus, tenit unu sartu mannu meda, chi cumentzat in is montis de is Seti Fradis, sighit po s'arruga po Crabonaxa e ndi bessit in su mari in sa Turri de su Fenugu e in Bacu Màndara. Funt maresus puru il Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose, S'Urreu e Monti Nieddu.

Su clima es...

mèrcuris, su 07 cabudanni 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Domus e Ogetus

In su centru stòrigu de Sìnnia s’agàtant domus e ‘ias de importu mannu po sa stòria e s’architetura, chi tòrrant a s’economia de sa messarìtzia chi ddoi fut. Fintzas a is primus annus de s’Otuxentus is murus de foras serrànt totu su logu e fiat a intrus e totu chi ddoi fiant is pratzas e is corronadas e s’unigu elementu chi amostànt faci a foras fiat su portali.

A sa metadi de s’Otuxentus iant cumentzau a fai is domus faci a sa ‘ia, ca is cedus nous chi fiant amanniendi in bidda puru, bute...

martis, su 06 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Biddesatu. Sa stōria

Biddesatu, oi, contat 1146 ànimas. Sa bidda dominat sa cea de su Flumendosa. Is crèsias de Santa Bràbara e de Santu Micheli Arcàngelu faint pensai ca Biddesatu est nàsciu in su Mesuevu.

Si pensat ca is primus a bivi in bidda furiant genti de atras biddixeddas, agoa sparèssias, e de atrus logus de sa Sardìnnia. Scedas de sa dominatzioni Sabàuda chistionant de Biddesatu cumenti unu logu arricu de padentis e mitzas e pagu popolau cumenti is atrus logus de su Gerrei.

Aintru de is provedimentus ...

lunis, su 05 cabudanni 2011 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Fotografias