www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Murera. Dominigu in Comunu po votai

Chini ‘olit votai podit andai in Comunu custu dominigu de is otu de a mengianu a iso tu de a merii.

cenàbara, su 23 donniasantu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. Turismu, ita fai po torrai a nasci?

Una pariga de atobius in su Comunu de Murera po circai de ndi 'essiri de sa crisi economica. Si fueddada de turismu e de cumerciu. Su sìndigu Fanni at nau: «il momento è difficile, il nostro obiettivo è sentire tutte le parti alla ricerca di soluzioni, di progetti, di iniziative che possano contribuire al superamento di una crisi che ormai toc...

giòbia, su 22 cabudanni 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. Aliga in Costa Rei

In Costa Rei dònnia milla metrus agataus aliga. De candu est cumentzat sa arregota diferentziada e ant trociu is cassonetus chini abarrat una pariga de diis in Costa Rei nci fulliat s’aliga in sa ‘ia e no dda ingollit in s’ecocentro. Bregungia!

giòbia, su 22 donniasantu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Biddesatu. Tzipuledda

At essi assetiada sa bia de sartu in Tzipuledda innui ddui est s’àcua. Sa bia dd’at arrogada su tempus malu chi at fatu in mesi de donniasantu.

martis, su 20 donniasantu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Biddesatu. Bilinguismu e fumetus

Bilinguismu e fumetus, sàbudu  su 24 de donniasantu a is 10.30 de a mengianu in sa Sala Parrochiali in bia Santu Micheli. Unu mengianu po si connosci, po ligi is fumetus e arrexonai imparis. Aproilai totus

martis, su 20 donniasantu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Murera. Bilinguismu e Turismu

Chistionaus de Bilinguismu e Turismu lunis su 26 de donniasantu a is 4 de a merì in sa sala de su Consillu Comunali in Pratza de Europa n.1. Unu merì po chistionai impari a is operadoris turìsticus, is operadoris de bilinguismu e is citadinus de Murera.

lunis, su 19 donniasantu 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Mōlliu po s'assentai comenti a scrutinadori

Su Comunu de Brucei fait sciri chi fait a presentai su mòlliu po si fai assentai in s'albu de is scrutinadoris finsas a su 30 de mesi de donniasantu a is 13.00.

Scàrriga su mòlliu crachendi innoi.

lunis, su 12 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Gastus po studiai

Fait a pediri su dinai po is gastus de s'annu acadèmicu 2011/2012, po ai pigau su postali, comenti agiudu a is famìllias e comenti a bussa de stùdiu po studiantis bravus meda.

In prus fait a pediri dinai po s'annu acadèmicu 2012/2013 po is lìburus po studiai.

Fait a ligi totu in sa delìbera anca ddoi est puru su mòlliu po pediri su dinai, scàrriga totu crachendi innoi.

 

lunis, su 12 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Legambiente strumbullat a arregolli s'ollu bčciu

Su Tzìrculu Legambiente Su Tzinnìbiri de Sìnnia strumbullat a cumentzai a arregolli s'ollu bèciu de is coxinas, est a nai totu s'ollu imperau coendi, ma s'ollu cruu de is cunserbas e calichisiat àteru ollu, siat vegetali siat chi ndi bengat de su bestiàmini. "A arregolli s'ollu bèciu – narat s'arrespunsàbili de Legambiente, Carla Migoni – at a torrai a contu no a sa naturalesa sceti ma a totu sa comunidadi: arrespàrmiu energèticu, produsi energia elètrica e termìca de una mitza chi no spàciat...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Lions, merii de beneficčntzia

Agoa de Fainas e ainas, Domu Sotgiu aberit a sa genti a is 19.30 po unu merii de beneficèntzia chi ddu aparìciat su Lions Club de Sìnnia. Un'acasu po abarrai spantaus ananti de sa Domu Sotgiu: s'architetura campidanesa, s'arroba de su connotu sardu e s'artisanau de su logu, su connotu e s'idendidadi de sa bidda. Is abisitadoris ant a abarrai spantaus ananti de una domu cun aìnturu bistiris coloraus, cofinus, profumus e sonus chi si contant de unu connotu biu e prontu a s'acarai cun sa dii de ...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa scolixedda torrada a nou

Sa strutura dda at fundada in su 1967 Palmas su predi chi no fait a si ddu scaresci

Ant torrau a fai su frageri chi imoi est prus bellu gràtzias a is pinturas in is murus

Bisura noa po sa scolixedda de Santu Sidori in Sìnnia. Sa scola, aberta in su 1967, tenit oi aposentus comodosus. Unu progetu chi ddu iat bòfiu Palmas su predi chi dda iat aberta in d-unu logu arrangiau. Apustis Erasmo Pintus su predi, mortu duus annus a oi, iat sighiu a nci traballai po dda fai bessiri scola diaderus. Arr...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Biddesatu. Sa palestra de sa scola

Su comunu at pensau a unu progetu de 175mila eurus  po assetiai e amanniai sa palestra e po dda fai imperai a associatzionis e a genti de atras biddas puru. Si sperat de otenni su dinai gratzias a bandus de sa Regioni Sardìnnia.

giòbia, su 08 donniasantu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Fotografias