www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu

Est in su sa(r)tu de Santa Maria e de pagu dd’ant limpiau po fai andai sa genti a ddu biri. Dd’ant fatu 4000 annus a oi, teniat cincu turris e a giru a giru ddui fiant is pinnetas. Oi fait a biri is arrastus feti, ca bona pa(r)ti de su nuraxi tocat ancora a dda scoberri.

lunis, su 07 donniasantu 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Oi su firm

Custu merì in Sìnnia, in Pratza de Santu Sidori (Centro Polifunzionale) a is seti e mesu de a merì, faint biri a donu su firm "Uomini contro", a pitzus de sa sperièntzia de sa Prumu Gherra Mundiali de Emìliu Lussu. Est in d-una arrassinna de firm a pitzus de sa Sardìnnia, chi ddi nant "Un'isola di cinema" e dda at apariciada su Comunu de Sìnnia cun atrus assòtzius.

Po biri/scarrigai su manifestu cracai innoi.

Baxei totu ca est bellu meda e agoa, mancai, in custu situ e totu, eus a sighiri ...

sàbudu, su 05 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Oi in sa Bibrioteca acabat su cursu de Sardu, ma sigheus in atru logu

Oi, cenàbara su 4 de donniasantu de su 2011, in sa Bibrioteca de Sìnnia, in su Comunu Bèciu, feus s'ùrtimu letzioni de sardu de su progetu Bilinguismu Imparis. In totu, po Sìnnia, fiant 42 oras, ma po chini bolit sighiri, o po chini bolit cumentzai puru, in Sìnnia e totu teneus fintzas su cursu de s'Ofìtziu de su Giugi de Paxi (in bia de Rossini), chi est dònnia giòbia de is 15 a is 17.30 (no si pagat nudda).

In prus est torrendi a cumentzai unu cursu in Casteddu puru, in su Liceu Dettori,...

cenàbara, su 04 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Mara. Su stāini antigu

In su tempus passau in su sartu de Mara ddoi fiat unu stàini mannu meda, de 45 ètarus a 88 mèturus de su pillu de su mari, a forma de ou, cun s'oru de giossu prus artu de is orus de is àteras partis.
Finsas a no meda tempus a oi, s'àcua ddoi fiat sèmpiri, ca is arrius e arritzolus calànt de manera fitiana. A dolu mannu, de candu is chi lompiant de Sìnnia ddus ant mòvius, su stàini s'est sciutau e no doant prus traballu a sa genti, chi, mancai fiat unu pagu saliu, betiat su bestiàmini a bufa...

cenàbara, su 04 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Brucei. Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unitā Nazionale

Su Comunu de Brucei at apariciau custa festa italiana po sàbudu su 12 de donniasantu e custu est su programa:
- a is 9.30 si pinnigat s agenti in sa Pratza de su Comunu
- a is 9.45 andant totus impari a crèsia
- a is 10.00 cumentzat sa missa
- a is 10.30 ponint una corona de froris in su monumentu a is mortus in gherra
- a is 10.45 incingiant su monumentu a Emìliu Lussu;
- a is 11.05 faint su murzu in sa Seu de is Cumbatentis, in su Centro di Aggregazione Sociale.

Su sìndigu Giusepi ...

giòbia, su 03 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Ainas e Fainas. Rassegna etno-turistca e culturale

De su 28 de mesi de ladàmini a su primu de donniasantu ant torrau a fai in Sìnnia Ainas e Fainas, sa festa de sa curtura sarda. Dd'ant fata in sa Domu de Sòtgiu, in bia de Funtana Lada, una domu campidanesa bella meda innui ddoi fiat fintzas sa "Fiera del Cestino", chi dd'at apariciada su Gruppo Folk Sinnai e chi est lòmpia oramai a su de bintixincu annus, unu bàntidu mannu po is artisanas-artistas de Sìnnia.
A intrus de sa domu is abisitadoris ant pòtziu biri is ainas de sa messaria, sa mòb...

mèrcuris, su 02 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Mara. Ofėtziu abertu cenābara su 4

Si faeus sciri chi cenàbara su 4 de mesi de donniasantu, s'ofìtziu de sa lìngua sarda at a essi abertu de is 9.00 oras a is 13.00. Sèmpiri in s'aposentu de su Consillu Comunali. Si amentaus chi fait a benni po cunsillus, agiudus in tradusiduras, agiudu po pesai progetus cun sa lei 26/97 e sa lei 482/99.

mèrcuris, su 02 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Su mellus cantadori? Una fčmina

In Sìnnia, in d-una de is prus manifestadas mannas de Cantu de sei de Sardìnnia, at bintu una fèmina, Paola Dentoni de Ceraxus. Sa tenta de custa manifestada fiat de amparai su connotu poèticu sardu, difatis ant pigau parti cantadoris de totu Sardìnnia.

At abertu sa manifestada Vincenzo Tiana, su Presidenti de Legambiente, e at sighiu a chistionai Barbara Pusceddu sa sìndiga de Sìnnia. Ant fatu interbentus de importu mannu Oresti Pili, de s'ofìtziu de sa lìngua sarda de sa Provìntzia de Cas...

lunis, su 31 mesi de ladàmini 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. Sa ceramica

In is traballu fatus cun sa ceramica podeus ligi sa vida de unu populu chi at traballau custus materialis ainnantis po podi bivi e agoa est arresciu a ddus fai medas prus bellus.

lunis, su 31 mesi de ladàmini 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Tuviois 1. Su padenti e sa cussōrgia

Su padenti de ìlixi de Tuviois est in su Comunu de Sìnnia, ma ndi chistionaus innoi puru ca est prus acanta a sa bidda de Brucei e po is arrexonis chi eis a cuprendi sighendi a ligi. Pigat pagus ètarus e in italianu ddi nant “Foresta Tuviois” no po mannària de oi ma ca est s'arrestu de unu padenti antigu primàriu, est a nai chi no ant mai segau, chi unu tempus fiat prus mannu meda. In dii de oi is matas funt abarradas in su gùturu de S'Arriu de su Predi sceti, e no arrennescit a amanniai po m...

giòbia, su 27 mesi de ladàmini 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Ofėtzius serraus lunis su 31

Su Comunu de Mara fait sciri chi lunis su 31 de mesi de ladàmini 2011 is ofìtzius comunalis ant a essi serraus, bogaus s'ofìtziu prìsia, anàgrafi, stadu tzivili, guàrdias e campusantu.

mèrcuris, su 26 mesi de ladàmini 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Assōtziu nou de cuadderis

Ddi nant "Cavalieri di Sinnai" a s'assòtziu chi ant fatu ocannu in su mesi de austu unus cantu òminis e fèminas de bidda nosta. Su presidenti est Stèvini Mereu, su visu presidenti Simoni Cardia e sa segretària Ambra Cappai. Is fundadoris in totu funt dexi.

S'assòtziu bolit fai connosci sa cultura de andai a cuaddu, in Sardìnnia e in àteras natzionis, siat de bisura de sport siat po su balori sotziali. Ant a fai imparu a totu is chi no funt bonus, traballu cun is scolas e trivas cun is...

martis, su 24 mesi de ladàmini 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Fotografias