www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Mara. Currigimentu bandu:

Currigimentu de su disciplinari de gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus.

Faeus sciri chi in sa setzioni bandus e garas eus publicau un'amonestu de comenti eus currìgiu su disciplinari de sa gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus – CIG 345253847C.
Su currigimentu est apitzu de is contributus po s'autoridadi de billàntzia de is cuntratus pùblicus chi no bolit donau ca no bolit donau.

...

mèrcuris, su 23 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Cras atōbiu contras a su disimpreu (disoccupazione)

Cras, mèrcuris su 23 de donniasantu, in Sìnnia a is tres e amesu de a merì faint in su Museu Cìvicu, in bia de Colletta n. 20, un'atòbiu po chistionai de su Piano straordinario per l'occupazione e il lavoro.
Ddu aparìciat su Cesil e ant a chistionai sa Sìndiga Bàrbara Pusceddu, Màuru Sergiusti e Katiùscia Concas de su Cesil e totu sa genti chi at a bolli pigai parti.
Po ndi sciri de prus castiaisì su manifestu crachendi
innoi.

...

martis, su 22 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Burcei. Nascere a Burcei, 1866-1875. Sposarsi a Burcei, 1866-1875

Funt duus librus de s'assòtziu de boluntàrius Tucum, nàscia de a intrus de un'atru assòtziu chi ddi nant GVT, cun piciocus e piciocas de Brucei chi in su 2008 si funt pinnigaus po fainas de solidariedadi, curtura, sportu e arti.
In 2009 ant fatu su primu libru, chi contat sa primu parti de su caminu de sa vida, su chi in italianu ddi nant "il ciclo della vita". Sa segundu metadi de su libru fait biri is logus prus connotus de sa bidda, fintzas cun calancuna mapa antiga chi fait a cumprendi c...

giòbia, su 17 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Sābudu su 19 su firm Un delitto impossibile


Sighit in Sìnnia s'arrassina de firm sardus e custu sàbudu donant Un delitto impossibile, un firm fatu de unu contu de Sarbadori Mannuzzu. Morandini, su crìticu de cinema famau, narat: Raro esempio di film cittadino e borghese girato in Sardegna, di cui conserva i tempi lenti e dilatati. Nei limiti del giallo a enigma, ha intensità, finezza d'analisi, anche sociologica, disegno preciso dei personaggi di contorno.
Su balori de custu firm est custu e totu: nàsciu de unu libru scritu de un...

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Mara. Currigimentu e arremprasamentu bandu:

Currigimentu e arremprasamentu de su bandu de gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus.

Faeus sciri chi su bandu abertu po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus, pubricau su 04/11/2011, ddu currigeus e ddu arremprasaus cun d-un'àteru bandu postu in su giassu internet de su Comunu.

Is documentus fait a ddus scarrigai de s'Albu Online, de su giassu internet o fait a ddus pediri a su serbìtziu econòmicu finantziàriu –...

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Sa cumčdia Anninu Cugurra in su Tiatru

Ocannu s'assòtziu de is "Lions" de Sìnnia aparìciat po Paschixedda unu meri' de beneficèntzia in su Tiatru de Sìnnia. Sàbudu su 10 de mesi de idas ant a fai sa cumèdia "Anninu Cugurra", de sa cumpangia "Contu e Contus". Su dinai at a andai a su progetu "Adolescenza", chi s'assòtziu ddu sighit de annus po imparai mamas, babus e professoris a arrelatai beni is piciocheddus e is piciocheddas.

Su billetu est a 10 € e fait giai a ddu pigai. Podeis biri su cumbidu crachendi innoi.

...

martis, su 15 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. Portico Petretto

In mesu de su centru stòricu fait a abisitai su 'Portico Petretto’, unu monumentu in pedra de su Sescentus. Fut fatu de sa famillia Petretto, meris de is duus domus po andai de una domu a s’atra candu proiat. Dd’ant imperau fìncias a sa metadi de s’Otuxentus.

lunis, su 14 donniasantu 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Murera. Sa festa de Santa Maria

In su mesi de cabudanni, in sa cresiedda de Santa Maria pastoris, messajus e piscadoris andànt po pregai sa Madonna. Fiant festa manna e sa Santa dda po(r)tànt in bidda in processioni cun is bois. Arregalant a Santa Maria donus po fai unu pràngiu bellu in su sa(r)tu acanta de sa cresiedda, totus impari. Acabau su pràngiu, launeddas, mùsica e ballus no podiant amancai. Sa festa dd’ant fata fìncias a su 1963 e dd’ant torrada a pigai in su 2001, ma festa arreligiosa sceti....

lunis, su 14 donniasantu 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Burcei. Il paese sul crinale

de Gian Giacomo Ortu
Fotografias de Nico Selis
Cuec, Casteddu 2000.

Ereus, propiedadi, siendas, aministratzioni de su logu, famìllias, certus e paxis, cuilis e cojas. Ma po fintzas su feudalìsimu, is impostas, s'arrichesa, su catastu e is cussòrgias. Funt custus is argumentus chi contat Giuanni Jacu Ortu, po bona parti de su libru. Sa segundu parti dda at fata Antoneddu Sanna e chistionat de su sartu, sa bidda e is domus, fendi biri su naturali de sa domu antiga de Brucei.

Funt in tot...

giòbia, su 10 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Passato e presente nella poesia marese.

Su lìburu "Passato e presente nella poesia marese" nascit de unu progetu de stùdiu chi unus cantu de annus a oi, is Aministradoris de su Comunu de Mara iant propostu po donai balori a sa poesia maresa in sardu.
Su progetu, chi at sighiu unu tretu studiau, est cumentzau in s'arcivu, apustis at sighiu cun d-una circa cun interbistas e a s'acabu cun su stùdiu de is poesias.

Eus bòfiu fai unu biaxu in sa poesia chi est crèscia intra de duus sèculus: s'Otuxentus cun sa poesia a bolu e is cantada...

mèrcuris, su 09 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sėnnia. Sābudu su 12 su firm Disamistade

Est unu firm chi Gianfranco Cabiddu at fatu bessiri in su 1989, chi si consillaus a biri ca amostat cumenti fiat sa sotziedadi de Brabaxa in is annus de Cincuanta de su Noixentus. Cabiddu, chi iat a essi bessiu prus famau is annus sighendi, cun su firm "Il figlio di Bakunin" amostat giai cun "Disamistade" de essi un'arregista àbili meda.

Totu custu andàt beni finsas a su 1989, ma in dii de oi, in su 2011, iat a essi tempus puru de dda acabai de fai firmis a pitzus de sa Brabaxa e is disamist...

martis, su 08 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. Is artisanus

In is u(r)timus binti annus, in Murera funt nascius medas laboratorius artigianalis chi faint ainas de calidadi po su mercau turisticu e po totus, circhendi cun sa tradizioni de fai nasci unu acapiu curturali tra beciu e nou.

In su laboratoriu de sa lana, in cussu de sa ceramica, in cussu de su inbirdi, in cussu de s'arramini e in sa sartoria agataus fainas fatas cun semplicidadi e arrispetendi sa traditzioni. Podeis biri totus is traballus giai fatus o pigai parti a is cursus fatus de is a...

lunis, su 07 donniasantu 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Fotografias