www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Murera. Sa festa de s’arangiu

Cust’annu, su 13, su 14 e su 15 de abrili de su 2012 in Murera at fatu festa manna. Sa sagra de s’arangiu po sa 40 ͣ  ‘o(r)ta gratzias a totus is mureresus, is crosidarosus e is grupus chi funt ‘ennius de totu sa Sardinnia Murera at potziu amostai totu sa bellesa sua.

 Is museus furiant abretus po tutu sa di’ e cantus e ballus ant acumpangiau sa festa po totu su meri’. Cun custa festa incumentzat su turismu de sa tzona.

 Su situ de sa festa: www.sagradegliagrumi.com/programma-2012/

...

lunis, su 16 abrili 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Biaxus in su Mundu

Domìnigu s'8 de gennaxu, dòminigu su 15 e lunis su 16 su Comunu de Sìnnia, cun sa coperativa Bios e s'assòtziu de Is Cerbus at apariciau un'arrassinna po connosci atrus pòpulus e atras curturas, fendi biri ballus, fotografias de biaxus, ascurtendi mùsicas e tastendi cosa de papai de atrus logus.
At a pigai parti genti de atras natzionis chi bivit in Sìnnia e lunis su 16 ant a bessiri a campu Is Cerbus, sinnalendi aici su passu de Paschixedda a Cranovali. Po ndi sciri de prus castiai su manif...

mèrcuris, su 04 gennàrgiu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. In su Tiatru Comunali Cirano de Bergerac

In su Tiatru de Sìnnia, in bia de sa Libertadi, cenàbara su 6 de gennaxu a is ses de a merì sa Cumpangia de is Piciocheddus de Casteddu (Compagnia dei Ragazzini di Cagliari), chi dda sighit Monica Zuncheddu, fait Cirano de Bergerac.
Su cumbidu ddu bieis crachenni innoi e, po ndi sciri de prus e po prenodai, fait a tzerriai a is nùmurus 070.76.58.31 e 377.70.80.898 o a scriri a teatrocivico.sinnai@tiscali.it.

lunis, su 02 gennàrgiu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Urtimus crubas de sa cantada de Santa Brābara

26. Melis
Is difensoris si mostrant durus
cun s'atacanti forti Gigi Riva
po ddu firmai ddu pigant a corpus
ca fut giganti in campu cumbatendi
su tiru suu bolat che bentu
andendi a prus de centubintitresi
e de sa porta sa giusta misura
inzertada in varias garas.

Rima
Naras ca ses pighendi sa stiva
ma atura atentu a is tropus amesturus.


27. Orrù
Fiat una storica impresa
e po unu prodigiu si destregiat
po Romulu e Remu una lupa
fiat unu momentu gravi
de su Teveri in su ...

giòbia, su 29 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Cuntzertu giōbia su 29 de mesi de idas.

Sa Banda Comunali "G. Verdi" fait in Sìnnia, in s'Aposentu de su Consillu Comunali, in bia de Cuartu, su cuntzertu "Viaggio in Sardegna. Sensazioni ed espressioni musicali", a is otu de merii.
Funt cincu partis chi is musicistas, Federico Agnello e Angelo Sormani, ant scritu pighendi de sa stòria, de sa curtura e de is logus de Sardìnnia. In prus de su cuntzertu de giòbia, fait a ddus atobiai sa dii innantis, mèrcuris a is ses de a merii, sempri in s'Aposentu de su Consillu Comunali, po arre...

martis, su 27 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Cursu de strexu de terra

S'Assessorau a is Polìticas Sotzialis bolit fai in su 2012 unu cursu de strexu de terra e po cussu est pinnighendi is nòminis de totu is chi funt interessaus. Est po sa genti chi tenit prus de 35 annus e is crassis (no prus de duas) ant a essi de unas 12 o 15 personas. Chi is domandas ant a essi de prus ant a pigai sa genti prus manna.
Su cursu at a essi una borta a sa cida, a merii, dònnia borta po duas oras, in totu ant a essi cuatru e cincu mesis. Po si assentai iat a podi tocai a pagai 1...

giòbia, su 22 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Natale in Musica. Cuntzertus de is piciocheddus e de is maistus

S'Assòtziu Musicali - Scola Cìvica de Musica "G. Verdi" giòbia su 22 e cenàbara su 23 de mesi de idas, a is seti de a merii, fait su cuntzertu de is piciocheddus e de is maistus e, in prus, sa cida innantis, ant a sighiri atrus cuntzertus chi s'eus a ponni sa noa in custu situ e totu is diis chi benint.
Funt totus in s'Aposentu de su Consillu Comunali de bia de Cuartu e fait a biri su programa crachendi innoi.

lunis, su 19 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Torrat Dicembre Sinnaese, po mannus e pipius

De sàbudu su 17 de mesi de idas de su 2011 a domìnigu su 22 de gennaxu de su 2012, po Sìnnia e po Solanas su Comunu at apariciau una bella filera de atòbius, cun mùsica cràssica e ètnica, spètaculus de tiatru, spetàculus de Paschixedda e de is Tres Urreis po is pipius, cuntzertus de cantu a cuncòrdiu, ballus ètnicus e furisteris e aici nendi.

Su programa est mannu meda e po cussu coitais de prus a ddu oberri e a ddu ligi crachendi innoi.

 

...

cenàbara, su 16 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Sighida (3) de sa cantada po Santa Brabara

Sigheus cun sa cantada fata po sa festa de Santa Brabara, chi eus cumentzau in is duas noas passadas.

13. Zuncheddu
Totu chi fait sustàntzia
s'angioni cotu a fiama
e siat cerèxia regina o durona
siat muscau o puru nascu
de proceddu meda ndi papu
siat fridu o puru callenti
e in ùrtimu candu seu finendi
mi bandat casu mratzu.

Rima
Fatzu cumenti a Vascu de Gamma
passendi in su Capu de Bona Speranza.


14. Melis
De su timoni acanta nci aturu
chi su piciocu titubanti biu
e c...

giòbia, su 15 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Orārius de abertura de su campusantu

FAEUS SCIRI CHI SU CAMPUSANTU DE SU 9 DE MESI DE IDAS DE SU 2011 A SU 6 DE MESI DE LàMPADAS DE SU 2012 ABERIT:

SU LUNIS 
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00
SU MARTIS
De is 8:00 a is 17:00
MèRCURIS
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00
SA GIòBIA
De is 8:00 a is 17:00 
SA CENàBARA
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00 
SU SàBUDU
De is 8:00 a is 17:00
SU DOMìNIGU
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00

SU CAMPUSANTU AT A ABARRAI SERRAU SU 25 DE MESI DE IDAS, SU 26 DE MESI DE...

mèrcuris, su 14 mesi de idas 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Is Ofìtzius Intercomunalis de sa Lìngua Sarda de su progetu "Bilinguismu Imparis" traballant po fai su bilinguismu in bidis biddas de Brucei, Biddesatu, Mara, Murera e Sìnnia. Bolit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti a s'italianu e duncas, po su chi spetat a custus ofìtzius

1) a tradusi is àutus pùbrigus e is manifestus chi andant a sa genti

2) a agiudai is aministradoris, is impreaus/adas comunalis e sa genti chi bolint tradusiduras in   sardu

3) a studiai is leis ...

mèrcuris, su 14 mesi de idas 2011 :: in Su progetu :: Ligi totu

Sėnnia. Artistas e artisanus in festa po Paschixedda

Sa cida innantis de Paschixedda, de su 17 a su 23 de mesi de idas, artistas e artisanus sinniesus ant a amostai is traballus insoru in is aposentus de sa Bibrioteca  e de su Museu Cìvicu. Custa bella manifestada dd'at apariciada su Comunu de Sìnnia, po fai connosci e donai balori a custus sinniesus e sinniesas e po fai balli s'identidadi curturali nosta. Est de importu mannu spècias in su tempus de oi, ca podit serbiri po sa sotziedadi e s'economia, po una festa de Paschixedda prus de solidar...

martis, su 13 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Fotografias