www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei. Orārius biblioteca po su 14 e su 15

Faeus sciri chi sceti po custa cida sa biblioteca de Brucei at a essi aberta su giòbia 14 finsas a is 18.30 e sa cenàbara 15 finsas a is 19.30. De sa cida chi benit torrat a aberri in is oràrius de sèmpiri.

Ligi sa noa in italianu

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Amosta de su connotu in Sėnnia

De sàbudu a is 18.00 in su Museu Cìvicu de Sìnnia, in bia Colletta 20, ddoi at un'amosta apitzu de su connotu de strexu de fenu, trigu e aici nendi.

Su tìtulu de s'amosta est:

"Sulle orme della tradizione - mostra dei lavori e dei laboratori didattici del museo".

S'amosta est aberta finsas a su 30 de mesi de làmpadas e fait a ddi fai abisita in is oràrius de abertura de su museu.

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi po sa cida chi benit s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) at a aberri:

martis de is 14.00 a is 20.00

giòbia de is 8.00 a is 18.00

sàbudu de is 14.00 a is 20.00

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu Pedru Perra si abetat po calichisiat consillu e agiudu.

sàbudu, su 09 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) at a aberri in custas diis:

su mèrcuris de is 8.30 a is 18.30

sa cenàbara de is 8.30 a is 18.30

Seus in s'aposentu de su Consillu Comunali, prontus a si donai consillus po totu su chi spetat sa lìngua sarda.

sàbudu, su 09 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

S'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Sìnnia at a essi abertu cras puru, de is 14.00 a is 20.00, in is aposentus de su CESIL, in sa Domu Comunali.

S'OLS est acansaditzu po consillus e currigiduras de contus, tradusiduras, agiudu po sterri progetus po is scolas, benei ca seis agradèssius!

 

cenàbara, su 08 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Arti de is murales in bidda

Faeus sciri chi fait a assentai a unu laboratòriu de muralismu in su Comunu de Brucei. Fait a s'assentai finsas a lunis su 18 de mesi de làmpadas. Is mòllius ddus podeis agatai in s'ofìtziu de is Polìticas Sotzialis, in sa Biblioteca e fait a ddus scarrigai de su giassu de su Comunu.

Po ndi sciri de prus ligei innoi

cenàbara, su 08 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Biddesatu. Presentada de su libru e de su situ

 

Crabaxus e ainas de Biddesatu, e de su situ: http://crabaxus.biddesatu.net

Sàbudu su 16 de làmpadas a is ses de a meri' in Biddesatu in sa Bibrioteca comunali in Corso Repubblica n.50, in Biddesatu

cenàbara, su 08 làmpadas 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Murera, Endurance 2012

Sa VI° tappa del Campionato Regionale di Endurance su 9 e su 10 de mesi ‘e làmpadas in su Centro Ippico del Sarrabus. S’Ollasteddu a Murera.

 

(www.cavallidelsarrabus.it/archives/2878)

 

mèrcuris, su 06 làmpadas 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda.

Faeus sciri chi s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Sìnnia, at a aberri su:

31 de maju de is 08.00 a is 20.00

5 de su mesi de làmpadas de is 14.00 a is 20.00

7 de mesi de làmpadas de is 08.00 a is 20.00

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu, Dott. Pedru Perra, s'at a agiudai po totu su chi s'arreferit a sa lìngua sarda.

lunis, su 28 maju 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Agiudu a is disimpreaus.

Faeus sciri a totu is disimpreaus chi de mèrcuris su 23 de maju eus a cumentzai su serbìtziu de tutoràgiu apitzu de su progetu S.A.L.T.O. (Sviluppo ed animazione locale per l’occupazione del Comune di Burcei) chi su Comunu de Brucei at firmau cun s'Agentzia Regionali po su Traballu. Sa tenta de su progetu est a nci ponni is disimpreaus de sa bidda in is siendas de chi traballant in su logu, chi tengant is tìtulus chi serbint, chi eus a nai mellus in s'ofìtziu chi eus a aberri:

Su lunis de is...

giòbia, su 17 maju 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lingua Sarda

Faeus sciri chi s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Brucei, at a aberri su:

17 de maju de is 08.00 a is 14.00

6 de su mesi de làmpadas de is 08.30 a is 16.30

8 de mesi de làmpadas de is 08.30 a is 16.30

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu, Dott. Pedru Perra, s'at a agiudai po totu su chi s'arreferit a sa lìngua sarda.

lunis, su 14 maju 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Ofėciu de sa Lėngua Sarda

Mrecuris, su 2 de maju oberit in Murera s’Ofìciu de sa Lìngua Sarda, chi at a abarrai po totu su 2012. Cust’Ofìciu trabàllat po fai su bilinguismu in Murera puru, chi ‘olit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti s'italianu.

Is fainas nostas funt:

  • a tradusi is àutus pùbricus e is manifestus po sa genti;
  • a agiudai is aministradoris, is impiegaus/adas comunalis e sa genti chi 'olint tradusiduras in sadru;
  • a studiai is leis de is minorias linguìstigas;
  • a a...

mèrcuris, su 02 maju 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Fotografias