www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sėnnia. Su de 22 Torneus de Volleyball amesturau

Copa tzitadi de Sìnnia 

                                                                                                                                                                              
De su 9 de su mesi de argiolas a de noti de is 20.30
In su campu cuncordau in sa pratza de Santu Sidori
Totu is diis bogau su sàbudu e su domìnigu.

Tocat a s'assentai ìnturu de su 6 de su mesi de argiolas in V.B.C. Sìnnia, bia Roma nu 79
Po informus fait a tzerriai (arref. Gianni Leoni) a...

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Gastus po sa scola

In su Banco di Sardegna nci funt is mandaus po si torrai su dinai chi eis spèndiu po sa scola de s'annu scolàsticu 2010/2011, su dinai chi eis spèndiu po is lìburus de scola de s'annu scolàsticu 2011/2012, e su dinai chi eis spèndiu po su biaxu po andai a scola de s'annu scolàsticu 2010/2012.

 

mèrcuris, su 04 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. In Solanas torrant a aberri sa potecaria po s'istadi

Aberit in Solanas sa potecaria. Ddu at detzìdiu sa Giunta comunali de Sìnnia a totòmini, apustis de su "eja" de si diretori de su serbìtziu de sa meixina de fundòriu e de s'assistèntzia de is potecarias de s'Assessorau arregionali a sa Sanidadi. Sa potecaria dda at a sighiri su potecàriu de sa potecaria nùmeru unu de Sìnnia finsas a su 30 de su mesi de cabudanni. At a essi in via del mare, in d-unu aposentu chi est meri su Comunu e chi ddu at a apesonai po un'annu.

Po is turistis e is chi fu...

martis, su 03 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda aberit sa cida chi benit:

martis de sa 12.00 a is 20.00

giòbia de sa 12.00 a is 20.00

sàbudu de is 10.00 a is 20.00

Si boleus biri in medas po si donai totu is consillus e s'agiudu chi boleis.

giòbia, su 28 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Sa de 5 passiladas de su bolontariau

Sa de 5 maratonas de su bolontariau.

Brucei su 1 de mesi de argiolas de su 2012 Passillada de su bolontariau

Partit de sa Piazza del Popolo a is 9.30, passendi po sa Vallata delle Ciliegie arribu a Sa Scova

No est una gara po biri chini bincit, funt 5km in calada e fait a ndi pigai parti de 0 a 99 annus.

Manifestada de cosa de bufai e papai

Fait a papai malloreddus e sartitzu e fait a tastai brebei arrustia puru! In Sa Scova a is 12.30

Programa de su pusti-pràngiu

Manifestada cin...

mèrcuris, su 27 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'ofìtziu aberit su mèrcuris e sa cenàbara de is 10.00 a is 20.00.

Chi beneis, si ndi prexaus!

mèrcuris, su 27 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Bessidas e intradas de sa 554 noa, trāficu amachiau

Fileras de veturas e strobus po is chi fiant andendi a mari

Cun sa bessida serrada, millas e millas de veturas, lòmpius a s'ingruxada de Gannì, ant desviau po Frùmini, andendi apustis a bellu a bellu is arrughixeddas chi s'Anas at consillau.

Un'àteru domìnigu de trumentu in is arrugas de is bagàntzias. A mangianu e a merii, una situatzioni aforas de su normali asuta de unu soli chi scallàt is pedras e sa genti arrenneghendi-sì po is aparcadòrgius de Geremeas cun is vetureris chi ant tze...

lunis, su 25 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius OLS

Sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua sarda aberit:

sa giòbia de is 10.00 a is 20.00

Benei a s'agatai, seus ingunis po s'agiudai po calichisiat chistioni apitzu de su sardu.

sàbudu, su 23 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Orārius OLS

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda sa cida chi benit aberit su lunis e su mèrcuris de is 10.00 a is 20.00.

Si agatais in s'aposentu de su Consillu Comunali, in sa Domu Comunali.

Fait a benni po calichisiat consillu e agiudu apitzu de su sardu.

 

cenàbara, su 22 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. LTL (Logu a Trāficu Limidau) in Sėnnia

Sìnnia. In su progetu una lìnia de bus cun is apendìtzius e sa metropolitana puru

Centru stòricu, labai sa LTL

Su Comunu: logus po sa genti a pei, aparcadòrgius e arrugas anca fait a andai faci a una parti sceti

Su sìndigu:"Eus a fai bessiri su mesu bidda prus lìberu: eus a ponni po calincuna ora unu logu a tràficu limidau acanta de sa crèsia de Santa Bràbara chena donai strobus a is chi nci bivint e traballant".


Su centru de Sìnnia est su mesu bidda stòricu suu e duncas est de i...

giòbia, su 21 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Arruga serrada e su mori bessit una odissea

S'odissea po chi dònnia dii depit lompi a Casteddu e a s'hinterland suu de Brucei e apustis depit furriai a domu puru, s'at a stentai ancora. Sa nexi est de is traballus chi no bolint spaciai po fai sa stressiada intra de sa Orientali sarda bècia e sa 554 noa po Terra Mala. Innoi paricis annus a oi ant cumentzau a pesai su ponti e totu is acàpius de ladu: una obra manna meda chi costat medas milionis. Su 13 de maju ant detzìdiu de serrai a su tràficu s'arrogu de s'Orientali intra de Gannì e s...

mèrcuris, su 20 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Barrancus architetōnicus, comenti nci ddus bogaus?

Tocat a nci bogai de mesu is barrancus architetònicus, ponendi a menti a is chi dònnia dii ddus depint agatai ananti de issus. Fait a permiti, a chini s'est ingortu mali, a torrai a sa vida de dònnia dii. Tocat a studiai is normas chi nant comenti bolint progetaus is edifìtzius pùblicus e privaus. Tocat a assegurai a is famillas totu s'agiudu chi serbit, comenti at fatu su Comunu de Sìnnia cun su pranu stratègicu de amapru a is disabilesas e a ndi sciusciai is barrancus architetònicus.

Est ...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Fotografias