www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Murera. Laboratoriu - Is giovanus in Europa

«Costruisci il tuo futuro: il traguardo è l'Europa» est su nomini de su progetu de is associatzionis Elsa e Aegee de Casteddu, de s’Anci Sardegna e finantziau de sa Arregioni. Unu traballu incumentzau aiseru chi at sorigai oi in Murera , at a depi agiudai is giovunus po cumprendi sa vida in Sardìnnia, in s’Italia e in s’Europa e agiudai a fueddai cun is istitutzionis. Ant partecipau 40 giovunus de su Sarrabus. Custu traballu in is mesis chi ‘enint dd’ant fai puru in is atras provincias de sa ...

martis, su 11 mesi de idas 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Parcu Literāriu de is Cantadoris

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi sàbudu su 15 de mesi de idas a is 18.30 in s'aposentu de su Consillu Comunali nci at a essi s'atòbiu apitzu de su Parcu Literàriu de is Cantadoris.

Ant a chistionai:

Giuseppe Caria, su sìndigu de Brucei

Fernando Pisu, su presidenti de s'Assòtziu Parcu Literàriu Cantadoris

Luigi Zuncheddu, su visu-presidenti de s'Assòtziu Parcu Literàriu Cantadoris

Amos Cardia, operadori de bilinguismu

Seis totus cumbidaus a benni!

...

lunis, su 10 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Biddesatu. Agiudus po is poberus

Su comunu fait sciri ca is poberus podint fai sa domanda po is agiudus po su 2013 " fondi RAS annualità 2012". Ligei innoi: http://www.comune.villasalto.ca.it/

giòbia, su 06 mesi de idas 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Brucei. IMU 2012

Su Comunu de Brucei fait sciri chi in custu indiritzu http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?comune=B274 fait a fa sa decrarada de s'IMU.

Is alìcuotas funt de su 0,04% po sa primu domu e de su 0,76% po is àterus imòbilis.

 

mèrcuris, su 05 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Torre Salinas

Su cartellu in italianu e tedescu cun scritu: strada privata est unu stop po chini iat bolli bisitai sa turri de “Torre Salinas”. Logu chi tenit abisongiu de unu cartellu turisticu.

mèrcuris, su 05 mesi de idas 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Biddesatu. Imu

Su Comunu de Biddesatu fait sciri chi prima de su 17 de custu mesi tocat pagai s'Imu po su 2012.

Ligei innoi: SERVIZI ONLINE

 

 

martis, su 04 mesi de idas 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Brucei. Noas de su Comunu

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi:

Martis su 4 de su mesi de idas, a is 18.30 in s'aposentu de su Consillu ddoi at un'atòbiu apitzu de su fidu po is siendas piticas e mesanas.

In s'Albo Pretorio Online fait a agatai su bandu de cuncursu po sa graduatòria a tempus deterimanu a totu dii o a mesu giorronada po is cantieris comunalis.

In sa setzioni Settore Politiche Sociali de su situ de su Comunu fait a agatai is mòllius po pediri un'agiudu econòmicu.

lunis, su 03 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Biddesatu. Is matas de Genna de Aidu

Su Comunu de Biddesatu 'olit segai 3927 matas (in dònnia etaru) po ddas bendi. Su guadangiu at agiudai su bilanciu de su Comunu po sa bidda.

 

sàbudu, su 01 mesi de idas 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Sėnnia. Atōbiu apitzu de is mortus de sa furriada de Palabanda

Oi in Sìnnia, atòbiu de interessu mannu, in sa biblioteca, in sa Domu Comunali bècia in pratza Municipio 2, a is 6 de merii, chistionant apitzu de is mortus de sa tenta de furriada de Palabanda de su 1812.

Ant a chistionai su scriidori Salvatore Cubeddu, su stòricu Carlo Pillai e sa poetissa Paola Alcioni. Aparìciat sa dii Paolo Zedda e nci at a essi sa sìndiga Maria Barbara Pusceddu.

 

 

cenàbara, su 30 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Bussas de plāstica nieddas po s'āliga.

Su Comunu de Sìnnia fait sciri chi is arrefudus sicaus chi no fait a arreciclai, tocat a nci ddus ponni in sa bussa chi fait a biri aìnturu.

No fait a ponni prus is sachitus nieddus chi no ddus ant a pinnigai prus e a is chi ant a ponni is sachitus nieddus, ddis ant a ponni una machìtzia puru.

In prus is guàrdias ant a castiai, fatu fatu, aìnturu de is sachitus po biri chi is de sa bidda funt faendi s'arregorta de manera bona.

cenàbara, su 30 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Biddesatu. Dinai po is pipius

Su Comunu de Biddesatu at lassau 16mila eurus po is famillias de is pipius nascius in su 2012 ma nd at 'onau feti 6mila ca funt nacsius sceti 3 pipius. Su dinai chi no ant donau at a torrai a su comunu e imperau po atras cosas.

mèrcuris, su 28 donniasantu 2012 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Brucei. Parcu Provintziali, sa bidda narat ca nou.

No boleus ni entis prenus de genti ni strobus

Ndi funt chistionendi torra, de pesai parcus. Oi, sa proposta, arribat de s'Assessori Provintziali a s'Ambienti Ignazio Tolu, chi proponit de fai unu parcu mannu meda chi de Crabonaxa, passendi po is montis de is Seti Fradis, lompat a s'àrea marina amparada de Chia. Totu custu castiendi a sa lei cuadru de su stadu 394 e sa lei 31 de s'Arregioni Autònoma de Sardìnnia.
Custa normativa medas sardus dda ant castiada de traessu ca su parrimentu fiat ...

cenàbara, su 23 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>

Fotografias