www.bilinguismuimparis.net - Mara

Circa in su giassu
Mara. OrÓrius de abertura de su campusantu

FAEUS SCIRI CHI SU CAMPUSANTU DE SU 9 DE MESI DE IDAS DE SU 2011 A SU 6 DE MESI DE LàMPADAS DE SU 2012 ABERIT:

SU LUNIS 
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00
SU MARTIS
De is 8:00 a is 17:00
MèRCURIS
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00
SA GIòBIA
De is 8:00 a is 17:00 
SA CENàBARA
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00 
SU SàBUDU
De is 8:00 a is 17:00
SU DOMìNIGU
Mangianu sceti de is 8:00 a is 13:00

SU CAMPUSANTU AT A ABARRAI SERRAU SU 25 DE MESI DE IDAS, SU 26 DE MESI DE...

mèrcuris, su 14 mesi de idas 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. OrÓrius de abertura nous

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Mara at a aberri dònnia mèrcuris de is 9.00 oras a is 17.00. In su primu pranu de su Comunu.

Fait a benni po consulèntzias, agiudus, tradusiduras e po ciaciarrai apitzu de linguìstica, polìtica linguìstica e leis po su bilinguismu.

mèrcuris, su 07 mesi de idas 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Cunvocu de su Consillu Comunali

Faeus sciri chi oi, su 30 de mesi de donniasantu, a is 14.30, ddoi est sa setziada de su Consillu Comunali de su Comunu de Mara.

mèrcuris, su 30 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Cunvocu de su Consillu Comunali

Faeus sciri chi cenàbara, su 2 de mesi de idas, a is 19.30, ddoi est sa setziada de su Consillu Comunali de su Comunu de Mara.

mèrcuris, su 30 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Currigimentu bandu:

Currigimentu de su disciplinari de gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus.

Faeus sciri chi in sa setzioni bandus e garas eus publicau un'amonestu de comenti eus currìgiu su disciplinari de sa gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus – CIG 345253847C.
Su currigimentu est apitzu de is contributus po s'autoridadi de billàntzia de is cuntratus pùblicus chi no bolit donau ca no bolit donau.

...

mèrcuris, su 23 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Currigimentu e arremprasamentu bandu:

Currigimentu e arremprasamentu de su bandu de gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus.

Faeus sciri chi su bandu abertu po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus, pubricau su 04/11/2011, ddu currigeus e ddu arremprasaus cun d-un'àteru bandu postu in su giassu internet de su Comunu.

Is documentus fait a ddus scarrigai de s'Albu Online, de su giassu internet o fait a ddus pediri a su serbìtziu econòmicu finantziàriu –...

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Passato e presente nella poesia marese.

Su lìburu "Passato e presente nella poesia marese" nascit de unu progetu de stùdiu chi unus cantu de annus a oi, is Aministradoris de su Comunu de Mara iant propostu po donai balori a sa poesia maresa in sardu.
Su progetu, chi at sighiu unu tretu studiau, est cumentzau in s'arcivu, apustis at sighiu cun d-una circa cun interbistas e a s'acabu cun su stùdiu de is poesias.

Eus bòfiu fai unu biaxu in sa poesia chi est crèscia intra de duus sèculus: s'Otuxentus cun sa poesia a bolu e is cantada...

mèrcuris, su 09 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Su stÓini antigu

In su tempus passau in su sartu de Mara ddoi fiat unu stàini mannu meda, de 45 ètarus a 88 mèturus de su pillu de su mari, a forma de ou, cun s'oru de giossu prus artu de is orus de is àteras partis.
Finsas a no meda tempus a oi, s'àcua ddoi fiat sèmpiri, ca is arrius e arritzolus calànt de manera fitiana. A dolu mannu, de candu is chi lompiant de Sìnnia ddus ant mòvius, su stàini s'est sciutau e no doant prus traballu a sa genti, chi, mancai fiat unu pagu saliu, betiat su bestiàmini a bufa...

cenàbara, su 04 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Ofýtziu abertu cenÓbara su 4

Si faeus sciri chi cenàbara su 4 de mesi de donniasantu, s'ofìtziu de sa lìngua sarda at a essi abertu de is 9.00 oras a is 13.00. Sèmpiri in s'aposentu de su Consillu Comunali. Si amentaus chi fait a benni po cunsillus, agiudus in tradusiduras, agiudu po pesai progetus cun sa lei 26/97 e sa lei 482/99.

mèrcuris, su 02 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Ofýtzius serraus lunis su 31

Su Comunu de Mara fait sciri chi lunis su 31 de mesi de ladàmini 2011 is ofìtzius comunalis ant a essi serraus, bogaus s'ofìtziu prìsia, anàgrafi, stadu tzivili, guàrdias e campusantu.

mèrcuris, su 26 mesi de ladàmini 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. S'arrŔxini de su n˛mini

Su nòmini mara est unu de is prus arcàicus chi fait a agatai in Sardìnnia. Est unu fueddu sardu pre-latinu, est a nai unu fueddu chi nosu sardus imperamus giai innantis chi arribessint is aromanus in su 200 innanti de Cristu.
Totu is studiodus funt diacòrdiu a nai chi boliat nai pauli, stàini, terra cun àcua meda e difatis est unu topònimu chi fait a agatai in totu sa Sardìnnia, po nai, Mara in provìntzia de Tàtari, Mara (Villamar) acanta de Seddori (Sanluri) e aici nendi.
Oindii puru fai...

mèrcuris, su 19 mesi de ladàmini 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Su de 15 censimentus de su p˛pulu e de is domus

Po pigai e po tenni agiudu a indonu po fai is preguntàrius Istat, funt acansaditzus po sa genti de sa bidda is agiudadoris-circadoris in s'aposentu de su consillu de su Comunu de Mara. Fait a benni a merii su lunis e su mèrcuris de is 15.30 a is 17.30, a mangianu su martis, sa giòbia e sa cenàbara de is 9.00 oras a is 11.00.

mèrcuris, su 12 mesi de ladàmini 2011 :: in Mara :: Ligi totu