www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. S'aministratzioni comunali

Sa Giunta Comunali

Giusepi Caria - Sìndigu
Niàtziu Monni - Visusìndigu, delegau a Afàrius Generalis e Logu
Entzu Monni - Assessori a Traballus Pùbricus, Bias e Guàrdia Comunali
Giuanna Zuncheddu - Assessora Messaria e Pastoria
Maria Clotilde Scalas - Assessora Polìtica Sotziali e Imparu Pùbricu

Su Consillu Comunali

Daniela Zuncheddu - Consillera, delegada a Polìtica po is Giòvunus e Paridadi de Possibilidadis
Marcellu Malloru - Consilleri, delegau a Naturalesa Pùbrica e Bellesa ...

giòbia, su 29 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Monumentus naturalis 2

RIO OLLASTU – Arriu de s’Ollastu

S’Arriu de s’Ollastu est longu in totu unus 32 km e a costau si agatant minas antigas de prata, chi pigant sa parti de scurigadòrgiu de una filada manna meda chi arribat finsas a Santu ‘Idu e Bidd’‘e Putzi.
Sa prata dda iat scuberta a s’acabu de s’Otuxentus s’inginneri frantzesu Leon Goüin, chi in su tempus fiat unu circadori àbili in àterus logus de Sardìnnia puru. Issu po primu iat pigau sa cuntzessioni in su 1888 e iat abertu is primus duas minas, chi po ...

giòbia, su 22 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Monumentus naturalis 1

ARCO DELL’ANGELO – Arcu de s’Àngiulu

Arcu de s’Àngiulu est su nòmini de unu tretu de sa Bia Statali 125 bècia, de su km 41 a su km 44, fata in su gùturu de s’Arriu de Picoca. Custu gùturu, fundudu e cun costeras no simètricas, est spantosu po is murus de arroca, de tellas mannas mannas e lìmpias. In pagus logus cumenti innoi fait a biri sa strutura de su graniu, bessiu a foras cun movimentus de spinta, de segadura e de liscinamentu, chi a s’acabu arresurtat bella meda pròpiu ca pagu arregula...

giòbia, su 15 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Libru a pitzus de is cantadoris de sa bidda

Tradizioni popolari ed espressioni di fede nei canti poetici burceresi

Ddi nant aici a su libru chi est bessiu in su 2007 e chi ancoras arresurtat sa mellus arregorta de sa poesia sarda de is bruceresus. Su traballu pinnigat is obras, de dònnia calidadi (poesias, versadas, cantadas, mutetus, trallaleras) de prus de dexi poetas bruceresus, chi funt Angelu Monni, Cèsari Monni, Costanti Monni, Luisu Melis, Santinu Melis, Sarbadori Piras, Pascali Sanna, Arrafieli Urru, Danti Zuncheddu, Arrober...

giòbia, su 08 cabudanni 2011 :: in Brucei :: Ligi totu