www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. Arruga serrada e su mori bessit una odissea

S'odissea po chi dònnia dii depit lompi a Casteddu e a s'hinterland suu de Brucei e apustis depit furriai a domu puru, s'at a stentai ancora. Sa nexi est de is traballus chi no bolint spaciai po fai sa stressiada intra de sa Orientali sarda bècia e sa 554 noa po Terra Mala. Innoi paricis annus a oi ant cumentzau a pesai su ponti e totu is acàpius de ladu: una obra manna meda chi costat medas milionis. Su 13 de maju ant detzìdiu de serrai a su tràficu s'arrogu de s'Orientali intra de Gannì e s...

mèrcuris, su 20 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Traballus in Via della Pineta

Apustis de essi abetau annus funt cumentzaus in Brucei is traballus po arrangiai Via della Pineta. Ant a spendi 100.000€ . Ddus ant a imperai po fai is coras de s'àcua prùina, po arrangiai e in calincunu logu fai puru su marcia-pei, unu muru e po asfartai s'arruga. Is chi bivint in Via della Pineta puru, comenti est giai sutzèdiu a is chi bivint in Via Veneto e in Via Meucci, is stampus, su ludu e su pruini ddus ant a scaresci. “Sa tenta nosta – narat su sìndigu Pino Caria e s'assessori a is ...

lunis, su 18 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Serbėtzius demogrāficus, diis chi serrat.

Su Comunu de Brucei fait sciri chi s'ofìtziu de is serbìtzius demogràficus serrat de su 22 de mesi de làmpadas a su 3 de mesi de argiolas. Po denuntziai nàscidas e mortis tzerriai su nùmeru 3480117481.

De su 4 de mesi de argiolas s'ofìtziu aberit:

su mèrcuris de is 11.00 a is 13.30 e de is 16.00 a is 18.30

sa cenàbara de is 11.00 a is 13.30

Ligi sa noa in italianu

 

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'ofėtziu de sa lėngua sarda

Si faeus sciri chi sa cida chi benit, s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda, est abertu:

Lunis su 18, de is 10.00 a is 20.00

Mèrcuris su 20, de is 10.00 a is 20.00

Cenàbara su 22, de is 10.00 a is 20.00

Fait a s'agatai in s'aposentu de su Consillu Comunali.

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Passillada in Brucei

S'assòtziu boluntàrius Tucum aparìciat una maratona po su bolontariau in Sa Scova chi est domìnigu su 17
de làmpadas partendi de is 10 de su parcu comunali. Una cursa de cincu chilòmetrus, no agonìstica,
in sa baddi de is cerèxias. “Prus de essi una maratona – narat Gesuina Zuncheddu, presidenti de Tucum –
po su imprus de sa genti chi ndi pigat parti est una passillada po s'asseliai in mesu de matas e padentis.”
Custa maratona est sa de cincu bortas chi dda faint e acabàt sèmpiri in s...

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius nous de is Serbėtzius Demogrāficus

COMUNU DE BRUCEI

PROVÌNTZIA DE CASTEDDU SETORI AMINISTRATIVU AMONESTU MUDAUS IS ORÀRIUS DE ABERTURA DE IS SERBÌTZIUS DEMOGRÀFICUS (stadu tzivili, anàgrafi, levada, eletorali)

DE SU 4 DE SU MESI DE LÀMPADAS DE SU 2012

S'ofìtziu serbìtzius demogràficus sigumenti su personali acansaditzu est prus pagu po dispidida obligatòria e fèrias, at a aberri:

MÈRCURIS de is 11,00 a is 13,30 de is 16.00 a is 18,30

CENÀBARA de is 11,00 a is 13,30

Po denuntziai nàscidas e m...

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius biblioteca po su 14 e su 15

Faeus sciri chi sceti po custa cida sa biblioteca de Brucei at a essi aberta su giòbia 14 finsas a is 18.30 e sa cenàbara 15 finsas a is 19.30. De sa cida chi benit torrat a aberri in is oràrius de sèmpiri.

Ligi sa noa in italianu

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) at a aberri in custas diis:

su mèrcuris de is 8.30 a is 18.30

sa cenàbara de is 8.30 a is 18.30

Seus in s'aposentu de su Consillu Comunali, prontus a si donai consillus po totu su chi spetat sa lìngua sarda.

sàbudu, su 09 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Arti de is murales in bidda

Faeus sciri chi fait a assentai a unu laboratòriu de muralismu in su Comunu de Brucei. Fait a s'assentai finsas a lunis su 18 de mesi de làmpadas. Is mòllius ddus podeis agatai in s'ofìtziu de is Polìticas Sotzialis, in sa Biblioteca e fait a ddus scarrigai de su giassu de su Comunu.

Po ndi sciri de prus ligei innoi

cenàbara, su 08 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Agiudu a is disimpreaus.

Faeus sciri a totu is disimpreaus chi de mèrcuris su 23 de maju eus a cumentzai su serbìtziu de tutoràgiu apitzu de su progetu S.A.L.T.O. (Sviluppo ed animazione locale per l’occupazione del Comune di Burcei) chi su Comunu de Brucei at firmau cun s'Agentzia Regionali po su Traballu. Sa tenta de su progetu est a nci ponni is disimpreaus de sa bidda in is siendas de chi traballant in su logu, chi tengant is tìtulus chi serbint, chi eus a nai mellus in s'ofìtziu chi eus a aberri:

Su lunis de is...

giòbia, su 17 maju 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lingua Sarda

Faeus sciri chi s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Brucei, at a aberri su:

17 de maju de is 08.00 a is 14.00

6 de su mesi de làmpadas de is 08.30 a is 16.30

8 de mesi de làmpadas de is 08.30 a is 16.30

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu, Dott. Pedru Perra, s'at a agiudai po totu su chi s'arreferit a sa lìngua sarda.

lunis, su 14 maju 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Urtimus crubas de sa cantada de Santa Brābara

26. Melis
Is difensoris si mostrant durus
cun s'atacanti forti Gigi Riva
po ddu firmai ddu pigant a corpus
ca fut giganti in campu cumbatendi
su tiru suu bolat che bentu
andendi a prus de centubintitresi
e de sa porta sa giusta misura
inzertada in varias garas.

Rima
Naras ca ses pighendi sa stiva
ma atura atentu a is tropus amesturus.


27. Orrù
Fiat una storica impresa
e po unu prodigiu si destregiat
po Romulu e Remu una lupa
fiat unu momentu gravi
de su Teveri in su ...

giòbia, su 29 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu