www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de Brucei est abertu lunis de is 10.00 a is 18.00 e cenàbara de is 9.00 a is 17.00. Seus in s'aposentu de su Consillu Comunali.

 

cenàbara, su 27 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Ofėtziu finantziāriu

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi s'ofìtziu de su Setori Finantziàriu abarrat serrau in su mesi de augustu, lunis 20, martis 21 e mèrcuris 22.

cenàbara, su 20 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi sa cida chi benit eus a aberri s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda mèrcuris e cenàbara de is 9.00 a is 17.00

Seus in s'aposentu de su Consillu Comunali.

cenàbara, su 20 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Cuncovu de su Consillu Comunali

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi su 25 de su mesi de argiolas, mèrcuris, ddoi est un'atòbiu straordinùriu de su Consillu Comunali a is 17.00.


cenàbara, su 20 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Progetu SALTO orārius

Faeus sciri a totu is de sa bidda chi is informadoris de su progetu SALTO si arricint su lunis e su mèrcuris de is 9.30 a is 11.30 e sa giòbia de is 15.30 a is 17.30 in s'aposentu de su Consillu Comunali.

lunis, su 16 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda ddu eus a aberri lunis, mèrcuris e cenàbara de is 10.00 a is 20.00.

Seus sèmpiri in s'aposentu de su Consillu Comunali.

sàbudu, su 14 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'ofìtziu abarrat serrau.

Torraus a aberri lunis su 16 de su mesi de argiolas. Seus in s'aposentu de su Consillu comunali de is 10.00 finsas a is 20.00.

Seus abertus mèrcuris su 18 e cenàbara su 20 puru, de is 10.00 finsas a is 20.00.

cenàbara, su 06 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Gastus po sa scola

In su Banco di Sardegna nci funt is mandaus po si torrai su dinai chi eis spèndiu po sa scola de s'annu scolàsticu 2010/2011, su dinai chi eis spèndiu po is lìburus de scola de s'annu scolàsticu 2011/2012, e su dinai chi eis spèndiu po su biaxu po andai a scola de s'annu scolàsticu 2010/2012.

 

mèrcuris, su 04 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Sa de 5 passiladas de su bolontariau

Sa de 5 maratonas de su bolontariau.

Brucei su 1 de mesi de argiolas de su 2012 Passillada de su bolontariau

Partit de sa Piazza del Popolo a is 9.30, passendi po sa Vallata delle Ciliegie arribu a Sa Scova

No est una gara po biri chini bincit, funt 5km in calada e fait a ndi pigai parti de 0 a 99 annus.

Manifestada de cosa de bufai e papai

Fait a papai malloreddus e sartitzu e fait a tastai brebei arrustia puru! In Sa Scova a is 12.30

Programa de su pusti-pràngiu

Manifestada cin...

mèrcuris, su 27 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'ofìtziu aberit su mèrcuris e sa cenàbara de is 10.00 a is 20.00.

Chi beneis, si ndi prexaus!

mèrcuris, su 27 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Bessidas e intradas de sa 554 noa, trāficu amachiau

Fileras de veturas e strobus po is chi fiant andendi a mari

Cun sa bessida serrada, millas e millas de veturas, lòmpius a s'ingruxada de Gannì, ant desviau po Frùmini, andendi apustis a bellu a bellu is arrughixeddas chi s'Anas at consillau.

Un'àteru domìnigu de trumentu in is arrugas de is bagàntzias. A mangianu e a merii, una situatzioni aforas de su normali asuta de unu soli chi scallàt is pedras e sa genti arrenneghendi-sì po is aparcadòrgius de Geremeas cun is vetureris chi ant tze...

lunis, su 25 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius OLS

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda sa cida chi benit aberit su lunis e su mèrcuris de is 10.00 a is 20.00.

Si agatais in s'aposentu de su Consillu Comunali, in sa Domu Comunali.

Fait a benni po calichisiat consillu e agiudu apitzu de su sardu.

 

cenàbara, su 22 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu