www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. Cursu de sardu!

Su Comunu de Brucei tenit su prexu de si fai sciri chi lunis du 24 de mesi de cabudanni cumentzat su cursu de sardu chi ddu aparìciat su Comunu gràtzias a is finantziamentus de sa lei 482/99 chi amparat is lìnguas de minoria in Itàlia.

Su cursu est totu a indonu e cumentzat a is 17.30 e acabat a is 19.30. At a essi in s'aposentu de su Consillu Comunali.

mèrcuris, su 19 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Avis, sābudu ddoi est s'autoemoteca

Tocat a donai su sànghini in Brucei puru. Ddu est narendi su presidenti de s'assòtziu Misericordia Claudio Pillai, sendi chi est arribendi s'autoemoteca de s'Avis, sàbudu su 15 a mangianu. “Prus pagu genti est donendi su sànghini – narat Pillai – iat a essi una cosa bona chi totus fessint prus acansaditzus donendi, is bruceresus puru. Iat a amanniai de prus s'assòtziu nostu cun boluntàrius nous puru. Seu abetendi assentaus nous”.
S'autoemoteca de s'Avis at a arriciri is donadoris sàbudu in B...

giòbia, su 13 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Madonna de Monserrat

Su 14 de cabudanni, a is 19 Missa de su predi Sandro Piludu. A is 20 processioni cun is àcias me is bias de sa bidda, acumpangiada de is launeddas de Mario Aledda, s'organitu de Emilio Aledda e de Benedetta Lecca, de is launeddas de Mattia Piu, de su sonetu de Mattia Mucelli e de sa cornamusa de Nicola Desogus. A is 22 cumentzat su baddu liscio. Su 15 de cabudanni merii in discuteca a is 22. Domìnigu su 16 de cabudanni acabat sa festa: a is 10 sa processioni. A is 11 sa missa e a is 22 unu sp...

giòbia, su 13 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Agiudus a is assōtzius

Faeus sciri chi in s'Albu Pretòriu online, in sa setzioni "bandus e cuncursus" ant publicau su bandu po donai agiudus econòmicus po sustenni initziativas sòtziu-turìsticu-culturalis po s'annu 2012.

Comunu de Brucei

mèrcuris, su 05 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS de cabudanni

Si faeus sciri chi in su mesi de cabudanni s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su comunu de Sìnnia ddu abereus:

mèrcuris su 5

mèrcuris su 19

de is 10.00 a is 18.00. Si agatais in s'aposentu de su Consillu Comunali, postu in sa Domu Comunali.

sàbudu, su 01 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Esentzioni ticket sanitāriu: serbėtziu firmau

Strobus po is bruceresus. Po mori de su fatu chi sa ASL no est acansaditza, su serbìtziu de agiudu de su Comunu de Brucei po donai e arregolli is mòllius de is domandas po s'esentzioni de su ticket sanitàriu, ddu ant firmau. Est comuncas assegurau chi ant a torrai is domandas de esentzioni ticket intregadas giai. Su serbìtziu abarrat ativu in sa ASL de Cuartu, in biali Colombo de su lunis a sa cenàbara de is 8.15 a is 12.30 e su merii, de is 15 a is 17.

Artìculu de Antonio Serreli pigau ...

cenàbara, su 24 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Amparendi sa cosa de papai chi ndi arribat de su monti

Funt imbovendi meda, prus chi totu in sa cosa de papai chi ndi benit de su sartu. Su Consillu comunali de Brucei at aprovau un'òrdini de sa dii chi ddu at presentau Gianni Lobina su consilleri de minoria, apitzu de “Azioni territoriali a sostegno del vero Made in Italy agroalimentare”. S'assemblea tzìvica at detzìdiu a totòmini chi s'òrdini de sa dii fiat cosa cosa bona meda chi totus fiant diacòrdiu po amparai is interessus de is siendas de sa filera agroalimentari de su Comunu de Brucei. In...

cenàbara, su 17 austu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Anas, ant torrau a aberri sa bessida po sa 554 noa

Depiat torrai a aberri su 15 de mesi de làmpadas passau. Sa dii dda ant mòvia a su 15 de mesi de argiolas e a s'acabu ant nau chi depiant torrai a aberri su 27 de austu. Innantis de sa dii de s'Assunta s'Anas at fatu un'arregalu bellu a totu is chi tenint una vetura chi dònnia dii andant a Casteddu e faci a mari partendi de s'Orientali Sarda. At torrau a aberri a su tràficu sa bessida po s'arruga 554bis “Casteddaja”, fata a Gannì, a unu chilòmetru de s'ingruxada de Mara. Unu spantu diaderus a...

cenàbara, su 17 austu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'Ofėtziu Demogrāficu

Po totu su mesi de austu s'Ofìtziu Demogràficu at a aberri:

su mèrcuris de is 11.00 a is 13.00 e de is 16.00 a is 18.00

sa cenàbara de is 11.00 a is 13.00

cenàbara, su 03 austu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Cuntzertu de Sebastiano Dessanay

Su Comunu de Brucei tenit su praxeri de si fai sciri chi su 11 de su mesi de austu a is 21.30 in su Parcu Comunali, ddoi est su cuntzertu de Sebastiano Dessanay "Songbook Volume Two".

Custu cuntzertu est aìnturu de su programa Culture Festival .

cenàbara, su 03 austu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Orārius de s'OLS de austu

Si faeus sciri chi custu austu s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda at a essi abertu:

cenàbara su 3 de is 9.00 a is 17.00

cenàbara su 17 de is 9.00 a is 17.00

cenàbara su 24 de is 9.00 a is 17.00

lunis su 27 de is 9.00 a is 17.00

cenàbara su 31 de is 9.00 a is 17.00

lunis, su 30 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Cantieris de traballu nous cun su dinai “de minimis”

Cumentzat in Brucei su progetu S.A.L.T.O. (Sviluppo e animazione locale per il lavoro), chi ddu at cuncordau su Comunu cun s'Agenzia regionale per il lavoro. Publichendi duus bandus diferentis, cun sa tenta de donai otu tirocìnius formadoris e po donai unu mori e po donai tres Projet work (is tres mellus ideas imprenditorialis chi si iant a podi fai in Brucei), funt andaus ainnantis po cumpriri su progetu. Po s'assessori comunali a is Polìticas po su traballu, Ignazio Monni est “unu interben...

cenàbara, su 27 mesi de argiolas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu