www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. Parcu LiterÓriu de is Cantadoris

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi sàbudu su 15 de mesi de idas a is 18.30 in s'aposentu de su Consillu Comunali nci at a essi s'atòbiu apitzu de su Parcu Literàriu de is Cantadoris.

Ant a chistionai:

Giuseppe Caria, su sìndigu de Brucei

Fernando Pisu, su presidenti de s'Assòtziu Parcu Literàriu Cantadoris

Luigi Zuncheddu, su visu-presidenti de s'Assòtziu Parcu Literàriu Cantadoris

Amos Cardia, operadori de bilinguismu

Seis totus cumbidaus a benni!

...

lunis, su 10 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. IMU 2012

Su Comunu de Brucei fait sciri chi in custu indiritzu http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?comune=B274 fait a fa sa decrarada de s'IMU.

Is alìcuotas funt de su 0,04% po sa primu domu e de su 0,76% po is àterus imòbilis.

 

mèrcuris, su 05 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Noas de su Comunu

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi:

Martis su 4 de su mesi de idas, a is 18.30 in s'aposentu de su Consillu ddoi at un'atòbiu apitzu de su fidu po is siendas piticas e mesanas.

In s'Albo Pretorio Online fait a agatai su bandu de cuncursu po sa graduatòria a tempus deterimanu a totu dii o a mesu giorronada po is cantieris comunalis.

In sa setzioni Settore Politiche Sociali de su situ de su Comunu fait a agatai is mòllius po pediri un'agiudu econòmicu.

lunis, su 03 mesi de idas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Parcu Provintziali, sa bidda narat ca nou.

No boleus ni entis prenus de genti ni strobus

Ndi funt chistionendi torra, de pesai parcus. Oi, sa proposta, arribat de s'Assessori Provintziali a s'Ambienti Ignazio Tolu, chi proponit de fai unu parcu mannu meda chi de Crabonaxa, passendi po is montis de is Seti Fradis, lompat a s'àrea marina amparada de Chia. Totu custu castiendi a sa lei cuadru de su stadu 394 e sa lei 31 de s'Arregioni Autònoma de Sardìnnia.
Custa normativa medas sardus dda ant castiada de traessu ca su parrimentu fiat ...

cenàbara, su 23 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. M˛lliu po s'assentai comenti a scrutinadori

Su Comunu de Brucei fait sciri chi fait a presentai su mòlliu po si fai assentai in s'albu de is scrutinadoris finsas a su 30 de mesi de donniasantu a is 13.00.

Scàrriga su mòlliu crachendi innoi.

lunis, su 12 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Gastus po studiai

Fait a pediri su dinai po is gastus de s'annu acadèmicu 2011/2012, po ai pigau su postali, comenti agiudu a is famìllias e comenti a bussa de stùdiu po studiantis bravus meda.

In prus fait a pediri dinai po s'annu acadèmicu 2012/2013 po is lìburus po studiai.

Fait a ligi totu in sa delìbera anca ddoi est puru su mòlliu po pediri su dinai, scàrriga totu crachendi innoi.

 

lunis, su 12 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Tzirim˛nia

Allodda sa losa chi dda at fata in su 1943 un'alpinu

In su 1943 un'alpinu de sa de tres Cumpangia de su batallioni "Monte Alergian" at fatu una losa apitzu de una pedra manna po arregordai a totus chi issu e is àterus cumpàngius suus iant agiudau a fai s'arruga po andai a su monti Serpeddì. Dexi annus a oi, apustis de dda ai circada meda, Claudio Pillai e àterus bruceresus dda ant torrada a agatai gràtzias puru a is consillus de un'alpinu. De ariserus fait a dda biri acanta de su monumentu d...

lunis, su 05 donniasantu 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. OrÓriu de su OLS po su mesi de donniasantu e po su mesi de idas

Si faeus sciri chi s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Brucei, in is mesis de donniasantu e de idas, at a aberri in custas diis:

Donniasantu

su 5 de is 9.00 a is 17.00

su 12 de is 9.00 a is 17.00

su 19 de is 9.00 a is 17.00

su 26 de is 9.00 a is 17.00

 

Mesi de idas

su 3 de is 9.00 a is 17.00

su 5 de is 9.00 a is 16.00

 

Si arregordaus chi seus in s'aposentu de su Consillu Comunali in sa Domu Comunali in Bia Progresso nùmeru 7.

mèrcuris, su 31 mesi de ladàmini 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Ancu torrit s'autonomia

Brucei. Agoa de s'unioni con is scolas de Mara

Ancu torrit s'autonomia

Su Consillu aprovat sa motzioni Monni

Su Consillu comunali de Brucei at aprovau a totòmini una motzioni chi dda at presentadasu consilleri de apositzioni, Antonio Monni, chi sa tenta sua est a si torrai a pigai s'autonomia scolàstica agoa chi ant auniu is scolas de Brucei cun is de Mara. Sa motzioni de Monni donat s'impinnu a su sìndigu Pino Caria "a fai cumprendi a is autoridadis chi ndi tenint sa cumpetèntzia is abisò...

lunis, su 08 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Postamat acansaditzu

Brucei. Postamat acansaditzu

In Brucei ant postu su portallitu automàticu Atm Postamat. Sa màchina, chi est afora de s'ofìtziu postali de sa bidda, tenit duus dispositivus eletrònicus a s'avanguàrdia: antiskimming, chi no permitit a clonai sa carta, e su imbruta-dinai, chi no permitit de imperai su dinai furau imbrutau. Is Atm Postamat ddus podint imperai is meris de is cartas acapiadas a is circùitus internatzionalis Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Jcb, Diners o American Express. ...

lunis, su 08 mesi de ladàmini 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. OrÓrius de s'OLS de ladÓmini

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Brucei fait sciri chi in su mesi de ladàmini seus abertus in custas diis:

lunis su 8 de is 9.00 a is 15.00

lunis su 15 de is 9.00 a is 15.00

S'agatais in sa Domu Comunali de Brucei, in s'aposentu de su Consillu Comunali.

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Parcu de is Seti Fradis ľ Interrogu

“Chi faint unu parcu provintziali mannu chi de is Seti Fradis andat a Chia, comenti funt narendi-ddu de diora, at a essi unu dannu mannu po is pastoris, piscadoris, massajus e cassadoris ca ant a tenni barrancus mannus in su traballu insoru ca is leis de is parcus no permitint de nci traballai”. Ddu narat su consilleri provintziali Vittorio Monni. In d-unu interrogu su polìticu bruceresu at preguntau a s'assessori a is Polìticas energèticas e ambientalis, Ignazio Tolu, “ita bolit fai po detzi...

giòbia, su 27 cabudanni 2012 :: in Brucei :: Ligi totu