www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda.

Faeus sciri chi s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Sìnnia, at a aberri su:

31 de maju de is 08.00 a is 20.00

5 de su mesi de làmpadas de is 14.00 a is 20.00

7 de mesi de làmpadas de is 08.00 a is 20.00

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu, Dott. Pedru Perra, s'at a agiudai po totu su chi s'arreferit a sa lìngua sarda.

lunis, su 28 maju 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Biaxus in su Mundu

Domìnigu s'8 de gennaxu, dòminigu su 15 e lunis su 16 su Comunu de Sìnnia, cun sa coperativa Bios e s'assòtziu de Is Cerbus at apariciau un'arrassinna po connosci atrus pòpulus e atras curturas, fendi biri ballus, fotografias de biaxus, ascurtendi mùsicas e tastendi cosa de papai de atrus logus.
At a pigai parti genti de atras natzionis chi bivit in Sìnnia e lunis su 16 ant a bessiri a campu Is Cerbus, sinnalendi aici su passu de Paschixedda a Cranovali. Po ndi sciri de prus castiai su manif...

mèrcuris, su 04 gennàrgiu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. In su Tiatru Comunali Cirano de Bergerac

In su Tiatru de Sìnnia, in bia de sa Libertadi, cenàbara su 6 de gennaxu a is ses de a merì sa Cumpangia de is Piciocheddus de Casteddu (Compagnia dei Ragazzini di Cagliari), chi dda sighit Monica Zuncheddu, fait Cirano de Bergerac.
Su cumbidu ddu bieis crachenni innoi e, po ndi sciri de prus e po prenodai, fait a tzerriai a is nùmurus 070.76.58.31 e 377.70.80.898 o a scriri a teatrocivico.sinnai@tiscali.it.

lunis, su 02 gennàrgiu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Cuntzertu giōbia su 29 de mesi de idas.

Sa Banda Comunali "G. Verdi" fait in Sìnnia, in s'Aposentu de su Consillu Comunali, in bia de Cuartu, su cuntzertu "Viaggio in Sardegna. Sensazioni ed espressioni musicali", a is otu de merii.
Funt cincu partis chi is musicistas, Federico Agnello e Angelo Sormani, ant scritu pighendi de sa stòria, de sa curtura e de is logus de Sardìnnia. In prus de su cuntzertu de giòbia, fait a ddus atobiai sa dii innantis, mèrcuris a is ses de a merii, sempri in s'Aposentu de su Consillu Comunali, po arre...

martis, su 27 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Natale in Musica. Cuntzertus de is piciocheddus e de is maistus

S'Assòtziu Musicali - Scola Cìvica de Musica "G. Verdi" giòbia su 22 e cenàbara su 23 de mesi de idas, a is seti de a merii, fait su cuntzertu de is piciocheddus e de is maistus e, in prus, sa cida innantis, ant a sighiri atrus cuntzertus chi s'eus a ponni sa noa in custu situ e totu is diis chi benint.
Funt totus in s'Aposentu de su Consillu Comunali de bia de Cuartu e fait a biri su programa crachendi innoi.

lunis, su 19 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Torrat Dicembre Sinnaese, po mannus e pipius

De sàbudu su 17 de mesi de idas de su 2011 a domìnigu su 22 de gennaxu de su 2012, po Sìnnia e po Solanas su Comunu at apariciau una bella filera de atòbius, cun mùsica cràssica e ètnica, spètaculus de tiatru, spetàculus de Paschixedda e de is Tres Urreis po is pipius, cuntzertus de cantu a cuncòrdiu, ballus ètnicus e furisteris e aici nendi.

Su programa est mannu meda e po cussu coitais de prus a ddu oberri e a ddu ligi crachendi innoi.

 

...

cenàbara, su 16 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Artistas e artisanus in festa po Paschixedda

Sa cida innantis de Paschixedda, de su 17 a su 23 de mesi de idas, artistas e artisanus sinniesus ant a amostai is traballus insoru in is aposentus de sa Bibrioteca  e de su Museu Cìvicu. Custa bella manifestada dd'at apariciada su Comunu de Sìnnia, po fai connosci e donai balori a custus sinniesus e sinniesas e po fai balli s'identidadi curturali nosta. Est de importu mannu spècias in su tempus de oi, ca podit serbiri po sa sotziedadi e s'economia, po una festa de Paschixedda prus de solidar...

martis, su 13 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Agiudu de su Comunu a is assōtzius de sportu

Su Comunu de Sìnnia fait sciri ca is assòtziu de sportu cho bolint un'agiudu de su Comunu, po su chi ant fatu in su 2010-2011, depint presentai domanda a marolla a intrus de su 20 de mesi de idas de ocannu e totu.
Podint presentai domanda is assòtzius e is sotziedadis de sportu no professionistas e is documentus po sa domanda fait a ddus pigai a s'Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico - Ofìtziu Arrelatas cun sa Genti) a s'intrada de bàscius de su Comunu. Is assòtzius chi essint giai presentau ...

martis, su 06 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Prčmiu de 1000 čurus po tesis de lāurea

Su Comunu de Sìnnia, impari a su cìrculu "Lions" de Sìnnia, at apariciau unu prèmiu po is sinniesus e sinniesas chi si funt laureaus in d-una dii de su 1 de donniasantu de su 2009 a su 31 de martzu de su 2012.
Podint pigai parti totu is chi a su 30 de abrili de su 2012 no tengant prus de 35 annus e apant pigau su votu a su mancu de 99/110.
S'argumentu depit essi de circa stòrica, artìstica, curturali, econòmica, de logu, tènnica o sotziali a pitzus de Sìnnia.

Po ndi sciri de prus ligeisì...

martis, su 29 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Cras atōbiu contras a su disimpreu (disoccupazione)

Cras, mèrcuris su 23 de donniasantu, in Sìnnia a is tres e amesu de a merì faint in su Museu Cìvicu, in bia de Colletta n. 20, un'atòbiu po chistionai de su Piano straordinario per l'occupazione e il lavoro.
Ddu aparìciat su Cesil e ant a chistionai sa Sìndiga Bàrbara Pusceddu, Màuru Sergiusti e Katiùscia Concas de su Cesil e totu sa genti chi at a bolli pigai parti.
Po ndi sciri de prus castiaisì su manifestu crachendi
innoi.

...

martis, su 22 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sābudu su 19 su firm Un delitto impossibile


Sighit in Sìnnia s'arrassina de firm sardus e custu sàbudu donant Un delitto impossibile, un firm fatu de unu contu de Sarbadori Mannuzzu. Morandini, su crìticu de cinema famau, narat: Raro esempio di film cittadino e borghese girato in Sardegna, di cui conserva i tempi lenti e dilatati. Nei limiti del giallo a enigma, ha intensità, finezza d'analisi, anche sociologica, disegno preciso dei personaggi di contorno.
Su balori de custu firm est custu e totu: nàsciu de unu libru scritu de un...

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa cumčdia Anninu Cugurra in su Tiatru

Ocannu s'assòtziu de is "Lions" de Sìnnia aparìciat po Paschixedda unu meri' de beneficèntzia in su Tiatru de Sìnnia. Sàbudu su 10 de mesi de idas ant a fai sa cumèdia "Anninu Cugurra", de sa cumpangia "Contu e Contus". Su dinai at a andai a su progetu "Adolescenza", chi s'assòtziu ddu sighit de annus po imparai mamas, babus e professoris a arrelatai beni is piciocheddus e is piciocheddas.

Su billetu est a 10 € e fait giai a ddu pigai. Podeis biri su cumbidu crachendi innoi.

...

martis, su 15 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu