www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda aberit sa cida chi benit:

martis de sa 12.00 a is 20.00

giòbia de sa 12.00 a is 20.00

sàbudu de is 10.00 a is 20.00

Si boleus biri in medas po si donai totu is consillus e s'agiudu chi boleis.

giòbia, su 28 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius OLS

Sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua sarda aberit:

sa giòbia de is 10.00 a is 20.00

Benei a s'agatai, seus ingunis po s'agiudai po calichisiat chistioni apitzu de su sardu.

sàbudu, su 23 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. LTL (Logu a Trāficu Limidau) in Sėnnia

Sìnnia. In su progetu una lìnia de bus cun is apendìtzius e sa metropolitana puru

Centru stòricu, labai sa LTL

Su Comunu: logus po sa genti a pei, aparcadòrgius e arrugas anca fait a andai faci a una parti sceti

Su sìndigu:"Eus a fai bessiri su mesu bidda prus lìberu: eus a ponni po calincuna ora unu logu a tràficu limidau acanta de sa crèsia de Santa Bràbara chena donai strobus a is chi nci bivint e traballant".


Su centru de Sìnnia est su mesu bidda stòricu suu e duncas est de i...

giòbia, su 21 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Barrancus architetōnicus, comenti nci ddus bogaus?

Tocat a nci bogai de mesu is barrancus architetònicus, ponendi a menti a is chi dònnia dii ddus depint agatai ananti de issus. Fait a permiti, a chini s'est ingortu mali, a torrai a sa vida de dònnia dii. Tocat a studiai is normas chi nant comenti bolint progetaus is edifìtzius pùblicus e privaus. Tocat a assegurai a is famillas totu s'agiudu chi serbit, comenti at fatu su Comunu de Sìnnia cun su pranu stratègicu de amapru a is disabilesas e a ndi sciusciai is barrancus architetònicus.

Est ...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Stage de acabussu apoderendi s'āiri cun Pelizzari

Giòbia arribat a Sìnnia Umberto Pelizzari, chi est stètiu unu campioni mundiali medas bortas de acabussu apoderendi s'àiri. At a pigai parti a is 18.30 in d-unu cumbènniu in s'aposentu de su Consillu de su Comunu e finsas a domìnigu at a fai stage de acabussu in su mari de Sa Turri de su Fenugu e in su mari de Solanas. Nci ant a essi puru is scientis de su "Sub Sinnai" e de àteras partis de Sardìnnia chi ant a tenni a maistu unu de is prus famaus de su mundu de acabussu apoderendi s'àiri. "In...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Stōria e connotu in d-una amosta in su museu

Ant abertu in Sìnnia s'amosta "Sulle orme della tradizione: rassegna dei lavori e dei laboratori didattici del Museo". Custa amosta dda aparìciat s'enti chi est sighendi su museu tzìvicu de Sìnnia, sa coperativa Bios, cun s'agiudu de sa diretzioni scientìfica, assòtziu Archistoria e cun patrocìniu de s'Assessorau a sa Cultura de su Comunu.

Finsas a su 30 de mesi de làmpadas fait a biri is traballus de is pipius e de is mannus fatus in is laboratòrius didàticus e in is cursus de su Museu tzìv...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda ddu eis a agatai abertu in custas diis:

martis su 19 de is 8.00 a is 16.00

giòbia de is 10.00 a is 20.00

S'arregordaus chi seus in s'aposentu de su CESIL, in su palàtziu de sa Domu Comunali.

sàbudu, su 16 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Solanas, sa praja de Sėnnia

Solanas est unu de is prus logus bellus de mari chi fait a agatai in Sardìnnia de giossu. Est un'apendìtziu de Sìnnia, chi ddi est atesu 34km. Posta in s'arruga chi de Casteddu andat a Crabonaxa, fait a nci arribai de sa 125 noa puru, passendi de is gallerias scorrovonadas unus cantu de annus a oi e calendi de Santa Bràbara (su sartu de Solanas). Est a 26km de Cuartu, a de 16km de Castiadas (passendi de Santa Bràbara) e a 12km de Crabonaxa. Est unu logu perfetu po su turista, ca est unu logu ...

sàbudu, su 16 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sėndigu, Giunta e Consillu Comunali

SU SÌNDIGU Pusceddu Maria Barbara Nàscia: in Sìnnia, 18.09.1970 Tìtulu: Làurea in Scièntzias Naturalis Elìgia in is Eletzionis Comunalis de su 15/16 de maju de su 2011 in su ballotàgiu de su 29/30 maju de su 2011 E-mail: sindaco@comune.sinnai.ca.it SU SÌNDIGU
Pusceddu Maria Barbara

Funt de cumpetèntzia de su Sìndigu:
Entis e Sotziedadis partecipadas – Pranitzadura e programadura sotziali e sòtziu-sanitària – Protetzioni Tzivili – Seguràntzia e Polima de su Logu – Pranitzadura stratègic...

giòbia, su 14 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Amosta de su connotu in Sėnnia

De sàbudu a is 18.00 in su Museu Cìvicu de Sìnnia, in bia Colletta 20, ddoi at un'amosta apitzu de su connotu de strexu de fenu, trigu e aici nendi.

Su tìtulu de s'amosta est:

"Sulle orme della tradizione - mostra dei lavori e dei laboratori didattici del museo".

S'amosta est aberta finsas a su 30 de mesi de làmpadas e fait a ddi fai abisita in is oràrius de abertura de su museu.

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi po sa cida chi benit s'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) at a aberri:

martis de is 14.00 a is 20.00

giòbia de is 8.00 a is 18.00

sàbudu de is 14.00 a is 20.00

S'arrespunsàbili de s'ofìtziu Pedru Perra si abetat po calichisiat consillu e agiudu.

sàbudu, su 09 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

S'OLS (Ofìtziu de sa Lìngua Sarda) de su Comunu de Sìnnia at a essi abertu cras puru, de is 14.00 a is 20.00, in is aposentus de su CESIL, in sa Domu Comunali.

S'OLS est acansaditzu po consillus e currigiduras de contus, tradusiduras, agiudu po sterri progetus po is scolas, benei ca seis agradèssius!

 

cenàbara, su 08 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu