www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda ddu eus a aberri martis e giòbia de is 9.00 a is 17.00.

Si agatais in is aposentus de su Cesil, in sa Domu Comunali de Sìnnia.

sàbudu, su 21 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS

Sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda ddu eus a aberri martis de is 14.00 a is 20.00 e sàbudu de is 14.00 a is 19.00.

S'agatais in is aposentus de su Cesil in sa Domu Comunali de Sìnnia.

 

sàbudu, su 14 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su disisperu de pratza de Crčsia

Sìnnia. Su sìndigu narat chi at a traballai po abiatzai su mesu-bidda


Su disisperu de pratza de Crèsia


Spetàculus mòvius in s'anfiteatru de Santu Sidori


A is 9 oras de merii bia Roma est unu disisperu giai. In su mesu-bidda de Sìnnia funt abarraus duus tzilleris sceti, su tzentru po is bècius e sa biblioteca. Su tzinema est serrau, sa Domu Comunali dda ant transia in bia Piave.


In su tempus passau fiat su logu anca sa genti biviant. Oi bia Roma, pratza de crèsia e pratza d...

giòbia, su 12 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Festa de santa Brābara

 

Cumentzat cras in Sìnnia sa festa de Santa Bràbara. A is 19, s'arciobispu Arrigo Miglio at a celebrai una missa po is 60 annus de sacerdòtziu de monsennori Antonino Orrù e de monsennori Giovanni Cadeddu. A is 22, poesia a bolu. Sàbudu ant a fai una festa po arregordai a Maria Paola Olla, sa missionària mirta tres annus a oi in Santu Pàulu in Brasili.

 

Artìculu de Antonio Serreli pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de gòbia su 12 de su mesi de argiolas.
...

giòbia, su 12 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orāriu OLS

Si faeus sciri chi sa cida chi benit s'ofìtziu ddu abereus giòbia de is 10.00 a is 20.00 e sàbudu de is 8.00 a is 18.00. Si agatais in is aposentus de su CESIL, in sa Domu Comunali de Sìnnia.

sàbudu, su 07 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Trigu Pani e Strexu 'e Fenu

Domìnigu su 8 de su mesi de argiolas 2012


Programa de su mangianu


10.00: Acorru de is messadoris in su campu de trigu in bia Sant'Elena

10.30: Partèntzia de is messadoris e arribu in Pratza Santu Sidori

11.00: Amostu de comenti si trèulat

12.00: Mollidura de su trigu


Programa de su merii


16.00: Abertura de s'amosta mercau de artisanau de su logu

16.30: Cumentzu de su traballu de su trigu e de su chi ndi benit de su trigu: farra e fenu

18.00: Coidura de su pani sardu i...

sàbudu, su 07 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su cullunu de sa lėngua blau

Sìnnia. Indàgini de sa Forestali apitzu de brebeis mortas, torradas a nasci e chi a is meris ddas ant torradas a pagai medas bortas.


Su cullunu de sa lìngua blau


A giudìtziu cuàturu pastoris e unu veterinàriu ASL


A giudìtziu cuàturu allevadoris e unu veterinàriu po sa chi podit essi unu cullunu apitzu de is finantziamentus donaus po brebeis bocias, malàdias de lìngua blau. Cumentzau su processu.


Fiat nàsciu totu po acasu, candu sa Forestali at fatu unu cuntrollu normali ap...

sàbudu, su 07 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Muntonārgius abusivus

Muntonàrgius in Pran''e Sili

Is muntonàrgius chena de permissu funt bessendi a pillu in su sartu spantosu de "Pran''e Sili", su logu de cùcurus de Sìnnia anca imoi funt torrendi a ponni bìngias stravanadas. Genti disconnota chena sentidu funt lassendi in su sartu arrogalla, gumas, ferru e eternit puru. Una cosa chi si fait impensamentai. De diora si funt pensendi de nci ponni telecàmeras e de assegurai comuncas unu serbìtziu de billàntzia. Abetendi cussu mamentu, is muntonàrgius funt bessend...

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius po s'istadi de is ofėtzius comunalis

Faeus sciri a totu is de sa bidda, chi de su 2 de su mesi de argiolas de su 2012, is Ofìtzius Demogràficus, Ofìtzius Arrelatas Pùblicas e su Missu Comunali, ant a fai custus oràrius:

De lunis a sa cenàbara – de is 8.30 a is 11.00
Su lunis e su mèrcuris a merii puru – de is 16.30 a is 18.30

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Arremborsu de is gastus po is scolas

Comunu de Sìnnia
 

SETORI SOTZIALI, IMPARU PÙBLICU, CULTURA E BIBLIOTECA
AMONESTU PO IS DE SA BIDDA
FAEUS SCINI CHI DE SU 22/06/2012 A SU 19/09/2012 FAIT A TORRAI A PIGAI SU DINAI PO IS BUSSAS DE STÙDIU PO IS GASTUS DE IS FAMILLAS PO SA SCOLA DE S'ANNU SCOLÀSTICU 2010/2011 E DE SA FRUNNIDURA A INDONU O MESU A INDONU DE IS LÌBURUS DE SCOLA DE S'ANNU SCOLÀSTICU 2010/2011.
 

S'Arrespunsàbili de su Setori
f.au Raffaele Cossu su Dott.

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su de 22 Torneus de Volleyball amesturau

Copa tzitadi de Sìnnia 

                                                                                                                                                                              
De su 9 de su mesi de argiolas a de noti de is 20.30
In su campu cuncordau in sa pratza de Santu Sidori
Totu is diis bogau su sàbudu e su domìnigu.

Tocat a s'assentai ìnturu de su 6 de su mesi de argiolas in V.B.C. Sìnnia, bia Roma nu 79
Po informus fait a tzerriai (arref. Gianni Leoni) a...

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. In Solanas torrant a aberri sa potecaria po s'istadi

Aberit in Solanas sa potecaria. Ddu at detzìdiu sa Giunta comunali de Sìnnia a totòmini, apustis de su "eja" de si diretori de su serbìtziu de sa meixina de fundòriu e de s'assistèntzia de is potecarias de s'Assessorau arregionali a sa Sanidadi. Sa potecaria dda at a sighiri su potecàriu de sa potecaria nùmeru unu de Sìnnia finsas a su 30 de su mesi de cabudanni. At a essi in via del mare, in d-unu aposentu chi est meri su Comunu e chi ddu at a apesonai po un'annu.

Po is turistis e is chi fu...

martis, su 03 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu