www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Orārius de s'OLS de cabudanni

Si faeus sciri chi in su mesi de cabudanni s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su comunu de Sìnnia ddu abereus:

giòbia su 13

giòbia su 27

sàbudu su 29

Si agatais in s'aposentu de su Cesil in sa Domu Comunali, de is 9.00 a is 17.00.

sàbudu, su 01 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Funt interbčnnius is guārdias e is forestalis

S'opinàrgiu ameletzau de su fogu. Abruxant medas matas de olia

Su fogu est nàsciu pagu apustis de is 3 de su chitzi in su montixeddu acanta de s'opinàrgiu. Unu fogadoni chi at fatu arregordai su chi fiat acadèssiu in is annus de noranta, candu su fogu iat abruxau 400 èterus de opinus e tupa. Una ferta chi oindii puru fait a dda biri. Ariserus Sìnnia at arriscau sa pròpiu cosa. Totu is pompieris, is forestalis e is boluntàrius ant firmau su fogu, gràtzias puru a sa feta anti-fogu chi ingìri...

sàbudu, su 25 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Una amosta in Solanas

Finsas a su 2 de cabudanni initziativas in su Tzentru de educatzioni ambientali

Una amosta in Solanas

In su programa laboratòrius, bessidas e seminàrius puru

Finsas a su 2 de cabudanni, in su Tzentru de educatzioni ambientali de Solanas, logu turìsticu in su Comunu de Sìnnia, fait a biri s'amosta Acqua dolce e salata (àcua durci e salia). In su programa nci funt àteras cosas puru. Po su 25 de mesi de austu nci est unu seminàriu apitzu de s'àcua in sa stòria e po su primu de cabudanni una b...

giòbia, su 23 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Fragu pudčsciu de s'Arriu Bonarba

Àiri cun d-unu fragu chi no fait a baliai acanta de is putzixeddus in s'oru de su canali cobertu chi traessat sa parti de bàsciu de Sìnnia. Una situatzioni igiènicu sanitària precària chi est faendi arrennegai meda is chi bivint ingunis acanta. Una cosa chi est faendi impensamentai e chi cun custa basca meda est bessendi prus forti. Mancai iat a serbiri a limpiai is putzixeddus etotu e s'arriu puru, anca capatzi chi s'àcua si firmit e fraghit aici meda, cun totu su chi ndi sighit. Barbara Pus...

sàbudu, su 18 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa fiera de su scarteddu andat a Solanas

De Sìnnia sa Fiera de su scarteddu si movit a Solanas. S'amosta, chi fait biri is traballus tìpicus de s'artisanau sinniesu fatus de giuncu e fenu de manus spertas, fait a ddu abisitai dònnia dii finsas a su 14 de mesi de austu in is aposentus de su Tzentru de educatzioni ambientali. Is oràrius funt: de is 18.00 a is 22.00.

In su pròpiu Tzentru, in is pròpius oràrius, finsas a su 2 de cabudanni fait a biri s'amosta "àcua durci e salia", ma nci funt àteras cosas puru: sàbudu ant a ghetai mà...

giòbia, su 09 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Fileras de genti e strobus in is portallitus de is Postas

Una filera longa de genti ariserus a is Postas de Sìnnia e borrochianus meda abetendi po oras e oras ananti de is portallitus. De custu problema ndi at chistionau su consilleri comunali de su PDL Tore Podda chi est strumbullendi sa diretzioni de is Postas a potentziai su serbìtziu po fai bessiri prus pagu cansantziosu su abetai de is borrochianus, prus chi totu in tzertus diis de su mesi. Unu problema chi est sèmpiri su pròpiu de annus. "Sìnnia – narat Tore Podda – at passau is 17.000 bividor...

giòbia, su 09 austu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Festival internatzionali de su folclori in Solanas

Folk, festas, meriis eno-gastronòmicus, sa coja asuta de àcua, sa festa de su Cristu de is sub. In Sìnnia, in Solanas e in sa Turri de su Fenugu, gi no fait a nai chi no nci funt festas. Cras in Solanas nc'est su festival internatzionali de su folclori chi at a sighiri in Sìnnia in is diis afatantis finsas a su 1 de austu. Sàbudu in pratza in Solanas, merii "Mùsica e cumbidu", chi ddu fait s'oratòriu de sa Madonna de sa fiantza. Torra in Solanas de su 3 a su 7 de austu ddoi est sa festa de Sa...

giòbia, su 26 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Aundi fuliai is pratus e tassas de plāstica

Setori Traballus Pùblicus e Tecnològicus Amonestu po is de sa bidda. Arregorta diferentziada Maneras de fuliai pratus e tassas de plàstica. Faeus sciri chi apusti de is acòrdius intra s'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e su CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), is pratus e is tassas de plàstica (impera e fùlia), bolint postus, chena de arrestus de cosa de papai e limpiaus, impari a s'àtera plàstica e no prus in s'indiferentziau.

Sìnnia 09/05/2012

S'Assessori a is ...

giòbia, su 26 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS

Si faeus sciri chi sa cida chi benit s'ofìtziu abarrat serrau, torraus a aberri giòbia su 9 de austu de is 8.00 a is 18.00 in s'aposentu de su CESIL, in sa domu comunali de Sìnnia.


giòbia, su 26 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS de austu

Si faeus sciri chi s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda no serrat in austu, eus a abarrai abertus in custas diis:

giòbia su 9 de is 10.00 a is 18.00

sàbudu su 18 de is 9.00 a is 17.00

giòbia su 23 de is 9.00 a is 17.00

sàbudu su 25 de is 9.00 a is 17.00

Si abetaus!

giòbia, su 26 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. In sa Domu Comunali bčcia un'amosta de pinturas

Una de is manifestatzionis culturalis de custa istadi chi su Comunu de Sìnnia est promovendi e sa de s'amosta de pinturas in sa Biblioteca (in sa Domu Comunali bècia in sa pratza de Crèsia ananti de sa crèsia de Santa Bràbara.

Is autoris funt Tigellio Mannu, Tonina Puddu, Luisu Spanu e Raffaele Tronci faint biri pinturas a àcua, a china e a lapis, donniunu cun su naturali artìsticu suu, arrealismu, naturalismu, surrealismu, manierismu, espressionismu. S'amosta dda at incingiada Barbara Pu...

martis, su 24 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su centru anti-tzerpius contras de is cardancas

Funt faendi in custas diis is disinfestatzionis contras de is cardancas: lunis su 23 de custu mesi ant a disinfestai sa bia Basilicata e bia Montanaru. De is 8 de a mangianu is veturas e is chi andant a pei ddus ant a transiri a is bias Sant'Elena, Campania, Marche, Venezia Giulia, Carbonia, Toscana, Lombardia, Emilia e Piemonte. De sa bia Montanaru ddus ant a transiri a is bias Wagner, Giorgione e Funtaneddas.


Artìculu de Antonio Serreli pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de giòbia su...

sàbudu, su 21 mesi de argiolas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu