www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Guārdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

Sìnnia. Finantziamentu

Guàrdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

In Sìnnia funt arribendi is guàrdias a bitzicreta elètrica; in prus, unus dexi bitzicretas ant a essi acansaditzas po is de sa bidda e in su programma ddoi ant puru moris po is bitzicretas po lompi Sètimu e Mara. Ddu at detzìdiu s'aministratzioni comunali chi at a imperai unu finantziamentu Por puru po fai is moris po is bitzicretas e po amellorai su tràficu de sa bidda. Ant fatu puru unu pranu po amell...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Passillada in is Seti Fradis

Sìnnia. Passillada in is Seti Fradis

Apuntamentu domìnigu cun "Vivi la montagna", cun d-una bessida in is Montis de is Seti Fradis chi dda aparìciat s'assòtziu de bolontariau "Is Angelus" cun s'agiudu de Unitalsi, Ente Foreste e su Comunu de Sìnnia. A mangianu fait a abisitai su museu de su cerbu e ddoi est una bessida lìbera me is moris de Maidopis. At a fai abisitai po finas s'ortu botànicu e su logu anca funt inserraus is cerbus.
A is 12.30 fait a prandi cun malloreddus, sartitzu, insal...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orārius de s'OLS de ladāmini

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sìnnia fait sciri chi in su mesi de ladàmini seus abertus in custas diis:

giòbia su 4 de is 9.00 a is 17.00

cenàbara su 12 de is 10.00 a is 16.00

cenàbara su 19 de is 10.00 a is 16.00

S'agatais in sa Biblioteca Comunali de Sìnnia, in is aposentus de su CESIL.

 

 

lunis, su 01 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. In s'Universidadi de sa de Tres edadi annu acadčmicu nou

S'Universidadi de sa de Tres edadi est de annus una grandu arrialidadi in Sìnnia. Unu momentu culturali de importu po is òminis e is fèminas de àteras biddas puru. Imoi funt pensendi a s'annu acadèmicu nou. In is diis passadas ant cumentzau is assentaduras po pigai parti a is letzionis. Nci ant a essi cursus de ingresu (po is chi funt cumentzendi e po is chi ndi scint unu pagu giai), frantzesu, spanniolu e sardu. Ma atividadi motòria puru (duas bortas a sa cida), stòria de s'arti, stòria de S...

sàbudu, su 29 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Mesu millioni de čurus po su campusantu nou

Mesu millioni de èurus po aberri su campusantu nou fatu in Bacu Narboni, acanta de Sìnnia. Cun custu dinai s'aministratzioni comunali bolit fai is primus lòculus, sa cresixedda e s'aposentu de is mortus. Su logu de su campusantu dda at tancada giai su comunu de unus cantu annus. Cun d-una parti de su dinai ant a acabai sa cresixedda puru. In su benidori ant a traballai po arrogus finsas a preni totu su logu.
In su campusantu bèciu, fatu in su cumentzu de su Noixentus, a agatai unu logu po in...

sàbudu, su 29 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Anāgrafi de is canis in Santu Sidori

Identificadura, libureddu e microchip a is canis: po totu is canis e is meris insoru s'apuntamentu est po cras a mangianu in pratza Santu Sidori in Sìnnia anca ant a fai si "Microchip day", sa dii chi ponint su microchip chena de pagai nudda, aici po arreconnosci is canis po sèmpiri. S'initziativa, chi dda at apariciada su Comunu cun s'agiudu de sa coperativa Bau Club, at a essi de is 9 oras finsas a is 13. S'identificadura e su libureddu ant a essi po de badas gràtzias a su serbìtziu veterin...

mèrcuris, su 26 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sculpiduras de linna, amosta in pratza

Est lòmpiu ariserus a Sìnnia de s'Arromania Glicherie Stanciu, diretori de sa Domu de sa cultura de sa tzitadi de Ianca, chi ddu at cumbidau su Comunu po s'amosta de is sculpiduras de linna, pedra e àteru aberta in su sagrau de sa Pratza de is santus Cosma e Damianu. Cun Stanciu funt lòmpius is sculpidoris Gheorghe Durlea e Ion Voineagu de Braila. Impari a issu, finsas a oi a merii amostant is obras insoru Ivan e Tore Angioni de Biddemara, Giampaolo Corona de Cuartu, Efisio Cuccu e Emanuela D...

martis, su 25 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Cursu de sardu

S’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sìnnia si fait sciri chi cenàbara su 28 de mesi de cabudanni (settembre) cumentzat in Sìnnia su cursu de sardu abertu a sa genti. Su cursu at a essi sa cenàbara de is 16.00 a is 19.00 in is aposentus de sa biblioteca comunali, in Piazza Municipio 2.

Nci ant a essi duas crassis, una po chini est cumentzendi imoi e una po is chi ant fatu giai cursus de sardu.

Eus a donai e a spricai su programa de su cursu cenàbara etotu.

PO SU CURSU NO DEPE...

lunis, su 24 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Gara de poesia e mųsica po Sa festa manna

Sìnnia de ariserus est in festa po is Santus Cosma e Damianu. Sa festa est cumentzada acumpangendi is duus santus de sa filigrèsia a sa cresixedda acanta de su sartu. Oi nci funt is missas a is 9 oras e a is 18.30. A is 20.00 nc'est una esibitzioni de taekwondo. A is 22 gara poetica cun is cantadoris Paolo Zedda, Antonio Pani, Emanuele Saba, Eliso Vargiu.
Cras is 16 nc'est sa missa po is malàdius. A is 22 ddoi at unu spetàculu cun Benito Urgu. Mèrcuris faint missas a mangianu e a merii. A is...

lunis, su 24 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Agiudus po is siendas

Su Comunu est prontu a aprovai s'arregulàriu po smenguai is afoghìgius de is atividadis

Acòrdiu cun s'Arregioni e Sfirs po finantziai siendas noas

Su Comunu de Sìnnia est circhendi siendas noas e sienderis nous chi potzant essi unu strumbullu po sa crèscida e svilupu econòmicu e produsidori de su territòriu. Sa tenta est sa de pesai is sinergias giustas intra de su Comunu e is obradoris econòmicus. S'abertura de su bandu arregionali apitzu de is progetus obradoris per is siendas comunalis (...

giòbia, su 13 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. S'edilėtzia est acanta de ndi arrui

Sa sìndiga: teneus abisòngiu de is consillus de totus. Ma seu otimista

Calincunu est narendi chi nci funt trexentu domus noas chi no ddas ant bèndias ancoras. Calincun'àteru chi funt duxentu. Unu nùmeru chi si depit fai timi chi si fait biri sa crisi de s'edilìtzia in sa bidda de Sìnnia. Nci funt siendas chi ant serrau abetendi tempus mellus. Calincunu est sighendi, agoa de nci essi bogau s'imprus de is impreaus. Una crisi chi s'est spainendi e chi est faendi dannu no sceti cun is traballado...

giòbia, su 13 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Mai prus fileras de veturas in s'arruga de su mari

Arruga 554 e Orientali noa, bagàntzias acabadas e tràficu lestru. In su mesi de idas aberint su tunnel nou

Tràficu acabau. Is fileras chena de acabu in s'arruga po andai a Crabonaxa funt giai un'arregordu. Oi ca is bagàntzias funt acabendi, a chitzi ca at a fai a pigai àteras arrugas puru, cosa chi abetaus de assumancu trinta annus. In su mesi de idas ant a aberri su tunnel de Is Canaleddus e duncas su primu arrogu de s'Orientali noa de sa 554 noa a is Canaleddus. Su tunnel est acabau e im...

giòbia, su 13 cabudanni 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu