www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Atōbiu apitzu de is mortus de sa furriada de Palabanda

Oi in Sìnnia, atòbiu de interessu mannu, in sa biblioteca, in sa Domu Comunali bècia in pratza Municipio 2, a is 6 de merii, chistionant apitzu de is mortus de sa tenta de furriada de Palabanda de su 1812.

Ant a chistionai su scriidori Salvatore Cubeddu, su stòricu Carlo Pillai e sa poetissa Paola Alcioni. Aparìciat sa dii Paolo Zedda e nci at a essi sa sìndiga Maria Barbara Pusceddu.

 

 

cenàbara, su 30 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Bussas de plāstica nieddas po s'āliga.

Su Comunu de Sìnnia fait sciri chi is arrefudus sicaus chi no fait a arreciclai, tocat a nci ddus ponni in sa bussa chi fait a biri aìnturu.

No fait a ponni prus is sachitus nieddus chi no ddus ant a pinnigai prus e a is chi ant a ponni is sachitus nieddus, ddis ant a ponni una machìtzia puru.

In prus is guàrdias ant a castiai, fatu fatu, aìnturu de is sachitus po biri chi is de sa bidda funt faendi s'arregorta de manera bona.

cenàbara, su 30 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Legambiente strumbullat a arregolli s'ollu bčciu

Su Tzìrculu Legambiente Su Tzinnìbiri de Sìnnia strumbullat a cumentzai a arregolli s'ollu bèciu de is coxinas, est a nai totu s'ollu imperau coendi, ma s'ollu cruu de is cunserbas e calichisiat àteru ollu, siat vegetali siat chi ndi bengat de su bestiàmini. "A arregolli s'ollu bèciu – narat s'arrespunsàbili de Legambiente, Carla Migoni – at a torrai a contu no a sa naturalesa sceti ma a totu sa comunidadi: arrespàrmiu energèticu, produsi energia elètrica e termìca de una mitza chi no spàciat...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Lions, merii de beneficčntzia

Agoa de Fainas e ainas, Domu Sotgiu aberit a sa genti a is 19.30 po unu merii de beneficèntzia chi ddu aparìciat su Lions Club de Sìnnia. Un'acasu po abarrai spantaus ananti de sa Domu Sotgiu: s'architetura campidanesa, s'arroba de su connotu sardu e s'artisanau de su logu, su connotu e s'idendidadi de sa bidda. Is abisitadoris ant a abarrai spantaus ananti de una domu cun aìnturu bistiris coloraus, cofinus, profumus e sonus chi si contant de unu connotu biu e prontu a s'acarai cun sa dii de ...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa scolixedda torrada a nou

Sa strutura dda at fundada in su 1967 Palmas su predi chi no fait a si ddu scaresci

Ant torrau a fai su frageri chi imoi est prus bellu gràtzias a is pinturas in is murus

Bisura noa po sa scolixedda de Santu Sidori in Sìnnia. Sa scola, aberta in su 1967, tenit oi aposentus comodosus. Unu progetu chi ddu iat bòfiu Palmas su predi chi dda iat aberta in d-unu logu arrangiau. Apustis Erasmo Pintus su predi, mortu duus annus a oi, iat sighiu a nci traballai po dda fai bessiri scola diaderus. Arr...

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Tzirimōnia po is chi funt Mortus in gherra

Domìnigu a mangianu, in Sìnnia, ant a fai sa tzirimònia po is Mortus in gherra. A is 10.30 ant a fai s'atòbiu in Crèsia. A is 11 ant a fai sa missa manna.

Ant a fai agoa un'acumpangiamentu chi at a lompi a su Parco delle rimembranze anca ant a fai, ananti de sa Sìndiga, Barbara Pusceddu e de àteras autoridadis tzivilis e militaris, sa tzirimònia de su àrtzia-bandera. Agoa nci at a essi s'abisita a su monumentu de is Mortus cun is familiaris e sordaus mortus in totu is gherras.

Artìculu de A...

cenàbara, su 02 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su biaxu est unu trumentu

Funt protestendi po totu is strobus is studiantis chi abitant is scolas de Pitz''e Serra

Serreli fait un'interrogu in sa Provìntzia po fai connosci custus problemas

Is strobus po is studiantis chi de Sìnnia, Sètimu e Mara calant a Cuartu po andai a scola est andendi ainnantis de diora. Unu problema chi est faendi protestai studiantis e is babus insoru. Una chistioni chi est lòmpia a Provìntzia gràtzias a s'interrogu de Sandro Serreli, su sìndigu bèciu de Sìnnia e imoi consilleri de Sel in s...

cenàbara, su 02 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Stųdius de sa de Tres edadi, fait a si assentai imoi

Fait a s'assentai de lunis su 22 de su mesi de ladàmini a s'annu acadèmicu 2012/2013 de s'Universidadi de sa de Tres edadi de Sìnnia. In su matessi tempus funt cumentzaus is laboratòrius: su lunis de is 17 a is 19 e dònnia 15 diis faint is laboratòrius de cofinus, filet, arranda e pipias de petza. Su martis de is 17 a is 19 nc'est su laboratòriu de su strexu de terra. Su mèrcuris a sa matessi ora nci at a essi su decoupage. In is cidas chi ant a benni ant a cumentzai is atividadis motòrias (s...

cenàbara, su 02 donniasantu 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Orāriu de su OLS po su mesi de donniasantu e po su mesi de idas

Si faeus sciri chi s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Sìnnia, in is mesis de donniasantu e de idas, at a aberri in custas diis:

Donniasantu

su 2 de is 9.00 a is 16.00

su 9 de is 9.00 a is 16.00

su 16 de is 9.00 a is 17.00

su 23 de is 9.00 a is 17.00

su 30 de is 9.00 a is 17.00

 

Mesi de idas

su 5 de is 9.00 a is 16.00

 

Si arregordaus chi seus in is aposentus de su CESIL in su palàtziu de sa domu comunali bècia, in Pratza Municipio nùmeru 2.

 

...

mèrcuris, su 31 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Cumbčnniu apitzu de mųsica

Arriceus e imprentaus:

Sonus de totus e fueddus de nosu – Suoni di tutti e parole nostre, è questo il titolo del convegno per il bilinguismo che si svolgerà venerdì 19 ottobre a Sinnai. Il tema è come la musica di importazione, lo ska, il punk, l’hip hop, il dub, il reggae e altra, sia diventata in Sardegna uno strumento di promozione del bilinguismo.
Dai primi anni Novanta, quando in tutta Italia le formazioni hip hop, chiamate “posse”, usarono i dialetti italiani e le lingue regionali p...

lunis, su 15 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Is assessoris lėmpiant su sartu

Sìnnia. S'initziativa

Is assessoris lìmpiant su sartu

S'arruga chi ingìriat sa parti de susu de Sìnnia dda ant limpiada duus assessoris comunalis, is obràrgius de Campidano ambiente e is giòvunus de su serbìtziu tzìvicu: ampuddas, bòtulus, arrodas de guma e àterus arrefudus chi ddus ant bogaus de is coras chi de diora funt bessias muntonàrgius. Una initziativa chi fiant abetendi, de importu, mancai siat su cumentzu sceti, sendi chi totu su sartu de Sìnnia est prenu de muntonàrgius e s'arrug...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinārgiu

Sìnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinàrgiu

S'apuntamentu cun sa saludi, s'ambienti e su cantu, ariserus in s'opinàrgiu de Sìnnia. Un'initziativa de su Lions club e de unus cantu de assòtzius chi ant propostu sa "Sa dii de sa saludi". Calincunu s'est fatu cuntrollai is ogus, su colesterolu, sa glicemia e ant fatu su test de sa maladia de su tzùcuru. Calincunu at donau puru su sànghini gràtzias a sa presèntzia de s'Avis de Sìnnia chi funt nàscius de pagora. E calincunu at arregalau ...

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu