Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Murera :: News

Murera. Nuraxi Murtas

Est in su sa(r)tu de Santa Maria e de pagu dd’ant limpiau po fai andai sa genti a ddu biri. Dd’ant fatu 4000 annus a oi, teniat cincu turris e a giru a giru ddui fiant is pinnetas. Oi fait a biri is arrastus feti, ca bona pa(r)ti de su nuraxi tocat ancora a dda scoberri.

lunis, su 07 donniasantu 2011 - Murera - Imprenta