Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Su progetu :: News

Obiettivi del progetto

Is Ofìtzius Intercomunalis de sa Lìngua Sarda de su progetu "Bilinguismu Imparis" traballant po fai su bilinguismu in bidis biddas de Brucei, Biddesatu, Mara, Murera e Sìnnia. Bolit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti a s'italianu e duncas, po su chi spetat a custus ofìtzius

1) a tradusi is àutus pùbrigus e is manifestus chi andant a sa genti

2) a agiudai is aministradoris, is impreaus/adas comunalis e sa genti chi bolint tradusiduras in   sardu

3) a studiai is leis de is minorias linguìstigas e a apariciai progetus

4) a apariciai cuncursus e a imprentai librus po spainai su sadru

5) a arregolli is mellus dogumentus de polìtiga linguìstiga

6) a circai e a studiai is fueddus de su connotu sparadesu, campidanesu e sardu

... e tanti àtera cosa ancoras.

Po custa arrexoni seus arrelatau cun is atrus Comunus e Provìntzias chi tenint sa pròpiu tenta de strantaxai su bilinguismu in Sardìnnia. Medas traballus ddus faeus imparis, cordinendi-sì e faendi nasci unu connotu chi balit po totus, po no essi ancora una borta centu concas e centu berritas, cosa chi no at fatu beni a sa terra nosta.

Agoa de annus de sperimentus pionerìsticus, cun totu is faddinas e is arriscus insoru, cun custu traballu boleus ascurtai e arriciri totu is cunsillus chi ant a arribai de sa genti, de su mundu de su traballu e de s’Universidadi. De custu acaramentu nd’at a bessiri unu traballu scentìficu e democràticu. Spereus chi custu esempru ddu ant a sighiri totu is atrus Comunus puru.

S'àtera parti de importu mannu de su progetu est su cursu. Po giai giai totu is biddas chi ndi funt pighendi parti no est sa primu borta, po Mara est sa de tres annualidadis de cursu de lìngua sarda, po Sìnnia sa de cuàturu, po Murera sceti est su primu annu. Sa tenta de su cursu est a donai is ainas a totu is chi bolint po podi cumprendi is chistionis apitzu de sa lìngua sarda, est a nai is chistionis de sa polìtica linguìstica, de s'imperu de su sardu in s'aministratzioni, de storia, ortografia, sintassi e aici nendi. Su cursu est totu in sardu ca nosu si pensaus chi est arribau su tempus de dda acabai de chistionai de sardu in italianu, chi ddi boleus donai diaderus sa dinnidadi de lìngua, comenti si merescit, tocat a ddu imperai in dònnia logu e prus chi totu in is cursus, che lìngua po spricai.

mèrcuris, su 14 mesi de idas 2011 - Su progetu - Imprenta