Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Sa cantada de su 2009 po sa Festa de Santa BrÓbara

Brucei. Sa cantada de su 2009 po sa Festa de Santa BrÓbara

Fiat su 6 de làmpadas e sa cantada dd'ant scrita, cun s'arregistratzioni, Giorgia Deiana e Fernandu Pisu, de s'ofìtziu de sa lìngua sarda de Brucei de s'annu passau.
Is cantadoris fiant Simoni Zuncheddu de  Burcei, Marcu Melis de Cuartu, Antoneddu Orrù de Sìnnia, Pàulu Zedda de Sìnnia. Innoi poneus sa primu parti e prus a innantis eus a imprentai is atras partis chi sighint.

1. Zuncheddu
Chi m'assìstit su coragiu
saludu donnia persona amiga
e in cust'ora ddis cunfirmu
ca sa parti mia no est gravi
bon'ascurtu ddis bollu augurai
e chi m'assìstit sa fortuna
arrispundu e controllu
a is amigus benius a innoi.

Rima
Oi in d'una navi antiga
bollu tentai su primu viagiu.

2. Melis
De su famosu burceresu tronu
si saludu a totus impari
cumentzendi is poeticus esempius
cun gentilesa e garbu ringratziu
a s'obreria chi s'at arregortu
in su sù accoglienti comunu
e s'arrespetu certu no ddu infràngit
de is cuatru donnia collega.

Rima
Prega a Nettunu su deus de su mari
chi t'acumpangit totu in tempus bonu.

3. Orrù
Oh cara genti, Antonellu Orrù
a tui s'inchìnat po ti rendi omagiu
ca po mei est sempri un'onori
cantai in custu logu stimau
ca sa primu borta chi t'emu connotu
prenu mi femu di emozioni
e ancora oi Orrù aporrit
gocardas a sa tua bandera.

Rima
Spera o Simoni chi su primu viagiu
torrit totu in favori tù.

4. Zedda
Oh Maria vergini e mama
de s'altissima luxi abagliu
ses sa ghia in terra po s'omini
e s'agiudu santu a donniunu
tui chi po Cristu as penau
apaxia donnia nosta gherra
e cun sa suprema castidadi
intercedi po nosu in Deus.

Rima
Seus in sa terra de un'amiragliu
chi nc'at lassau nomini e fama.

mèrcuris, su 23 donniasantu 2011 - Brucei - Imprenta