Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Burcei. Nascere a Burcei, 1866-1875. Sposarsi a Burcei, 1866-1875

Burcei. Nascere a Burcei, 1866-1875. Sposarsi a Burcei, 1866-1875

Funt duus librus de s'assòtziu de boluntàrius Tucum, nàscia de a intrus de un'atru assòtziu chi ddi nant GVT, cun piciocus e piciocas de Brucei chi in su 2008 si funt pinnigaus po fainas de solidariedadi, curtura, sportu e arti.
In 2009 ant fatu su primu libru, chi contat sa primu parti de su caminu de sa vida, su chi in italianu ddi nant "il ciclo della vita". Sa segundu metadi de su libru fait biri is logus prus connotus de sa bidda, fintzas cun calancuna mapa antiga chi fait a cumprendi cumenti est ammanida Brucei. Is fotografias funt totus in biancu e nieddu e ddas ant lassadas is testimòngius chi ant agiudau a fai su libru.

Su traballu est sighiu in su 2010, cun d-un'atru libru, custu puru de unas centu pàginas, fatu de sa pròpiu manera, sempri cun sa cuberta groga e una fotografia antiga a centru. Custu contat de sa coja, ponendi fintzas ia àutus chi ant torrau a agatai. Faint biri is prendas, is bistiris, sa manera de fastigiai e totu su caminu de is sposus e de is famìllias fintzas a sa coja. Ddoi funt po fintzas is litras e is decraradas chi is piciocus e is piciocas si mandant e unas cantu listas de arrobas chi sa sposa portat po sa coja. Is fotografias funt bastanti ca po is cojas ddas fiant giai totus.

Su tipògrafu est Grafica del Parteolla e su libru s'agatat in sa Bibrioteca Comunali de Brucei.
Torraus gràtzias a Amàlia Murgia po s'agiudu a fai is arrecensionis.

giòbia, su 17 donniasantu 2011 - Brucei - Imprenta