Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Tuviois 1. Su padenti e sa cussÚrgia

Brucei. Tuviois 1. Su padenti e sa cussÚrgia

Su padenti de ìlixi de Tuviois est in su Comunu de Sìnnia, ma ndi chistionaus innoi puru ca est prus acanta a sa bidda de Brucei e po is arrexonis chi eis a cuprendi sighendi a ligi. Pigat pagus ètarus e in italianu ddi nant “Foresta Tuviois” no po mannària de oi ma ca est s'arrestu de unu padenti antigu primàriu, est a nai chi no ant mai segau, chi unu tempus fiat prus mannu meda. In dii de oi is matas funt abarradas in su gùturu de S'Arriu de su Predi sceti, e no arrennescit a amanniai po mori de su bestiàmini tropu. Is matas mannas meda, de centu e centu annus de edadi, fatu fati morint chena chi is matixeddas in terra arrennèsciant  a cresci e a arremprasai is mannas. Fintzas a oi no ant fatu atzionis de sarbamentu de su padenti, po sa propiedadi de su logu chi est traballosu a assetiai.
Difatis, su padenti e su logu acanta, po unus milli ètarus, est una cussòrgia, est a nai unu logu chi unu tempus fiat de propiedadi comunali, e chi iant cumentzau a donai a is privaus in su Trexentus, sighendi fintzas a oi, ma su prus ddu iant donau in sa segundu perra de s'Otuxentus. Unu funtzionàriu de Casteddu, chi ddi nant "Commissario agli Usi Civici", at donau sa cussòrgia de Tuviois a is privaus in su 1965 sceti. At arreconnotu meris de su logu doxi famìllias de Sìnnia, chi iant amostau de traballai ingunis de manera paxiosa e de sighia de medas genias. Sa prova fiat a essi pesau e/o a tenni domus po is pastoris e cuilis, a essi arau sempri orxu e ortalìtzia e unas cantu famìllias teniant fintzas documentus e àutus chi assentant de nci essi issus de diora meda.
Sigumenti is arrogus de terra iant a essi bessius piticus tropu po dònnia meri, intzandus ant fatu sa "Cooperativa Tuviois”, po pinnigai is meris atendi su logu imparis, lassendiddu chena de pratziri.
De is doxi famìllias de su 1965 ndi funt nàscias atras fintzas a oi, chi imoi is meris funt centu e centu e s'agatas una pròpiedadi po cuotas, chena nisciuna pratzidura nimancu de is doxi famìllias de cumentzu. Po mori de custa pagu craresa - medas sinniesus funt meris chena de ddu sciri nimancu - e cun su fatu is sinniesus ant abandonau su traballu in monti, ca traballant po su prus in is serbìtzius in tzitadi, funt intraus a traballai in su padenti unus cantu pastoris bruceresus. Ant comporau is cuotas de is sinniesus o puru pagant una pesoni a sa "Cooperativa Tuviois”.
Cussòrgias si ndi agatant atras puru, in su sartu de Sìnnia e de Mara, e po custu naturali insoru s'Arregioni at incarrigau a ddas studiai a Màuru Frigau, sinniesu, circadori e consulenti de crescimentu de su logu.

Sa fotografia, sa 'ia po arribai a Tuviois cun su frori bellu de su leunaxi, est de Amos Cardia

giòbia, su 27 mesi de ladàmini 2011 - Brucei - Imprenta