Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Su traballu po su bilinguismu

Sėnnia. Su traballu po su bilinguismu

Sa genti de Sìnnia at tentu sempri un’interessu mannu a sa lìngua naturali sua: sa lìngua sadra. Sa Giunta Comunali at sighiu cust’interessu giustu de sa genti e Sìnnia est bessiu unu de is Comunus de sa Sardìnnia prus faineris po sa defensa e su crescimentu de su sadru. At fatu e presentau progetus cun sa lei arregionali 26/97 e cun sa lei italiana 482/99, totus de profetu mannu e chi sa genti ddus aprètziat. Su pròpiu is scolas de Sìnnia, chi funt traballendi beni e chi si speraus arribint a lestru a sa tenta bera, chi est a imparai in sadru totu is disciprinas.

A oi, su traballu de su Comunu e de sa genti de Sìnnia po sa lìngua sadra e po su bilinguismu ddu podeus biri de custus fatus:

- Is librus in sadru de Giuanni (Giovanni) Cadeddu, predi sinniesu

- Is librus in sadru de Amos Cardia e de tantis atrus sinniesus

- Is cantadas campidanesas in bidda po dònnia festa
- Sa scola po cantadoris/as
- Is discus e is cuntzertus de Maria Paola Aresu
- Su prèmiu literàriu sadru “Su Fermentu”
- Sa delibera chi at stabilèssiu s’importu de sa bariedadi sinniesa
- Is contus e is poesias in sadru de Fannieta Cocu (Fanny Cocco), bincidoras in is prèmius de totu Sardìnnia.
- Is progetus passaus “Sìnnia Bilìngua” de su Comunu
- Su giorronali Su Bandu, su mensili prus scritu in sadru de totu Sardìnnia
- Su giorronali QuestaSinnai, cun artìgulus in sadru custu puru

- Is cursus de sadru de s'Universidadi de sa de Tres Edadis

Siguramenti si nd’ant’essi fuias prus de una, sinnalaisiddas!

martis, su 27 cabudanni 2011 - Sìnnia - Imprenta