Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Archiologia: nuraxis e biddas nuraxesas

Brucei. Archiologia: nuraxis e biddas nuraxesas

In su sartu de Brucei si agatant arrastus meda de su tempus antigu, chi innoi ndi listaus unus cantu. Scriendi is nòminis de is logus (is topònomus) eus imperau sa grafia ofitzuali de sa Provìntzia de Casteddu, giai chi est sa prus imperada e sa prus crara e arregulari. Candu custa est diferenti de sa grafia de sa mapa IGM, intzandus eus scritu a intrus de parèntesi su pròpiu topònimu cumenti est in sa mapa IGM. Es. Nuraxi de su Gatu (N.ghe de su Gattu in IGM).

Nuraxi de is Procus (Nuraghe de is Porcus nella documentazione del Cantiere Archeologico di Burcei del 2009)
Serbiat po nci bivi e po difendi su logu e teniat prus de una turri. Dd'iant fatu cun pedra de graniu mesu scuadrada. Sa turri de mesu tenit s'intrada faci a Jossu e una corti faci a Obrescidroxu.

Nuraxi de sa Domu de s’Orcu (N.ghe Domu de s’Orcu)
Su nòmini est po su costumu de pensai custus monumentus antigus cumenti sa domu de èssiris mannus e spantosus, po essi bonus a fai murus aici mannus artziendi perda aici manna. Est in pitzus de unu cùcuru, a 624 metrus,  slm, e serbiat po nci bivi e po difendi su logu. Teniat prus de una turri e dd'iant fatu cun pedra de graniu scuadrada de medas formas. Sa turri tenit una scala in foras e sa biddixedda acanta est sprata a ingiriu e arribat finsas a s'Arriu de Bidd’‘e Morus (Riu BiddaMorus in IGM).

Bruncu Bentosu (Br.cu Bentosu) e Su Modditzi
Ddoi funt tres nuraxis, chi sa mapa IGM no ddi ponit nòmini, e po fintzas arrestus de unu muru arromanu, intru de Su Modditzi (Su Moddizzi in IGM) e Bruncu de is Passus.

Bruncu de is Passus – S’Àcua Mala (S’Acqua Mala in IGM) – S’Arroca de Forra (Sa Rocca de Forra in IGM)
In su tretu chi giungit custus tres logus, chi bessit longu prus o mancu unu chilòmetru e mesu, tirendi de NW a SE, s'agatant domus nuraxesas e strexu de terra arromanu e mesuevali. In sa domu de S’Arroca de Forra s'agatat scàllia de strexu de terra in mesu de pedra de su muru. Prus in pitzus ddoi est unu stampu mannu in d-un'arroca chi contant chi si nci cuessit unu bandidu chi ddi narant Antoni Lana, chi iat'essi bìviu a s'acabu de s'Otuxentus.

Sa ‘Idda Bècia (Sa Idda Beccia in IGM)
S'agatat in mesu a unu logu intru de Bruncu su Perdosu, Bruncu Cracuràrgiu (Craccurargiu in IGM) e Arcu Bentuesteddu. Giai su nòmini chistionat a craru e difatis ddoi est una bidda nuraxesa chi ant sighiu a nci bivi in su tempus arromanu. S'agatant arrestus de murus, fatus cun pedra de graniu matuca e pitica, scuadrada pagu e nudda. Unus cantu arrogus de muru arribant a un'artària de unus tres metrus ma mancai, tuvendi su logu, cosa chi ancoras tocat a fai, eus a podi scuberri cosa prus manna puru. Imoi ddoi acorrant bestiàmini.

[Consulèntzia archiològica de Amàlia Murgia e fotografia de Sardinia Digital Library]

giòbia, su 06 mesi de ladàmini 2011 - Brucei - Imprenta