Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. S'aministratzioni comunali

Brucei. S'aministratzioni comunali

Sa Giunta Comunali

Giusepi Caria - Sìndigu
Niàtziu Monni - Visusìndigu, delegau a Afàrius Generalis e Logu
Entzu Monni - Assessori a Traballus Pùbricus, Bias e Guàrdia Comunali
Giuanna Zuncheddu - Assessora Messaria e Pastoria
Maria Clotilde Scalas - Assessora Polìtica Sotziali e Imparu Pùbricu

Su Consillu Comunali

Daniela Zuncheddu - Consillera, delegada a Polìtica po is Giòvunus e Paridadi de Possibilidadis
Marcellu Malloru - Consilleri, delegau a Naturalesa Pùbrica e Bellesa de sa Bidda
Frantziscu Urru - Consilleri, delegau a Protetzioni Tzivili
Frantziscu Pisu - Consilleri, delegau a Manutentzioni Bias de su Sartu
Antoni Monni - Consilleri de minoria
Pàula Zuncheddu - Consillera de minoria
Giuanni Battista Lobina - Consilleri de minoria
Giusepi Serra - Consilleri de minoria

[Fotografia de Amos Cardia]

giòbia, su 29 cabudanni 2011 - Brucei - Imprenta