Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Monumentus naturalis 2

Brucei. Monumentus naturalis 2

RIO OLLASTU – Arriu de s’Ollastu

S’Arriu de s’Ollastu est longu in totu unus 32 km e a costau si agatant minas antigas de prata, chi pigant sa parti de scurigadòrgiu de una filada manna meda chi arribat finsas a Santu ‘Idu e Bidd’‘e Putzi.
Sa prata dda iat scuberta a s’acabu de s’Otuxentus s’inginneri frantzesu Leon Goüin, chi in su tempus fiat unu circadori àbili in àterus logus de Sardìnnia puru. Issu po primu iat pigau sa cuntzessioni in su 1888 e iat abertu is primus duas minas, chi po ddas aministrai beni iat fundau in Parigi, s’annu e totu, sa Société De Mines du Riu S'Ollastu.
Custa sotziedadi frantzesa iat fatu àteras circas acanta e iant agatau àterus logus de interessu po prata e po prumu. Po podi traballai beni iant fatu bias bellas in totu su logu, chi ancoras in dii de oi fait a biri a longu de s’Arriu de Brabaisu e de s’Arriu de Ollastu. Is murus pesaus in su sperefundu faiant de manera de tenni una ladària de sa bia de unus duus metrus, po podi passai is carrus, ma in dii de oi ndi funt arrutus in medas logus e no fait prus a passai mancu a cuaddu, ma a pei sceti o a bicicreta, calendi medas bortas.
Si sconsillaus de ddoi andai a solus a s’intzerta, ca su logu est trumentosu e eis arriscai de nci perdi tempus tropu, mancai po arribai a su puntu de partèntzia sceti. Chi boleis una ghia autorisada podeis domandai a sa sotziedadi IchnusaBike
ma comuncas si sconsillaus de ddoi andai in s’istadi, ca inguni fait basca meda po cumenti callentat s’arroca.

Fotografia de s'assòtziu "Arestis" de Cuartu

giòbia, su 22 cabudanni 2011 - Brucei - Imprenta