Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Parcu Provintziali, sa bidda narat ca nou.

Brucei. Parcu Provintziali, sa bidda narat ca nou.

No boleus ni entis prenus de genti ni strobus

Ndi funt chistionendi torra, de pesai parcus. Oi, sa proposta, arribat de s'Assessori Provintziali a s'Ambienti Ignazio Tolu, chi proponit de fai unu parcu mannu meda chi de Crabonaxa, passendi po is montis de is Seti Fradis, lompat a s'àrea marina amparada de Chia. Totu custu castiendi a sa lei cuadru de su stadu 394 e sa lei 31 de s'Arregioni Autònoma de Sardìnnia.
Custa normativa medas sardus dda ant castiada de traessu ca su parrimentu fiat chi nci fiant medas strobus e làcanas po sighiri a traballai in is logus ch depiant bessiri parcus.
Cun is lei de oi difatis, su traballu in is parcus bessit traballosu meda ca totu is cosas chi fai fait a ddas fai, ddas ant a proibiri, firmendi is polìticas de svilupu de su sartu e de is montis. Po cussu medas sardus and nau ca nou a is parcus.
Candu boliant fai su parcu in su Gennargentu totu sa genti at protestau, totus a una boxi, cun d-una batalla chi in su tempus dda iant narada "Sa Pratobello Noa", giai giai po arregordai sa batalla de is annus de sessanta contras de is basis militaris.
Est partiu illeugus s'interrogu de su Consilleri Provintziali Vittorio Monni a s'assessori Tolu.
"Su Parlamentu europeu at nau chi po pesai unu parcu tocat chi sa genti nerint ca eja – narat Monni – e innoi ant nau ca no, cun referendum puru, is leis de oi firmant is atividadis zootènnicas, s' agricoltura, su traballu in is padentis e in prus no fait ni a cassai ni a piscai; sa genti si ndi iant a andai cun is parcus, e arregordaus totu is manifestadas contras de is parcus fatas in Sardìnnia, bollu sciri ita bolint fai. Torru a nai ca no a is parcus, arrespetendi sa boluntadi de sa genti. Eus a pesai parcus chi is chi bivint in su logu ant a nai ca eja".
Vittorio Monni ddi torrat sceda diaici "Brucei at nau giai ca no. Eus a cuntrollai chi sa boluntadi de is chi bivint in custus logus dda ant a arrespetai".
Custa proposta at fatu atzicai su cordindori de su Movimento Sardo Pro Territorio. Alessio Pasella, de annus gherrendi contra de is logus amparaus.
"No fait mancu a chistionai de Parcu, in mesu de custas normas chi no funt mudadas – narat – m'arregordu chi in Brucei, apustis chi si fiant atobiaus sa genti, iat nau ca nou a su 80%, e su pròpiu ant fatu in Mara. Tocat duncas a arrespetai su chi ant nau sa genti. O mudant is normas o nosu no si mudaus de idea".
De su matessi parrimentu est Paolo Cannas, arrapresentendi is meris: "Si bolint torra pigai is terras. De manera tzivili ma chena si firmai, eus a sighiri sa batalla contras custu parcu chi portat barrancus sceti".
S'Aministratzioni puru, in su programa eletorali cosa sua, at cunfirmau su chi sa genti ant detzìdiu. Una sceda bona est sa chi at nau Alessio Pasella. Su TAR de sa Calàbria at scrocorigau s'istitutzioni de SIC e ZPS, agatendi cosa fora de arrègula in su nascimentu insoru.
"Eus pediu una sentèntzia po dda aciungi a is àutus de unu certu chi teneus cun su TAR de su Làtziu – narat – est unu precedenti chi chi fait a ddu imperai in su benidori puru e po amparai is deretus nostus".
Custu tema est in mesu de is arreformas chi funt faendi in custu stadu. Segant entis chi no serbint a nudda e Cunsillus de Aministratzioni po arresparmiai in custu momentu de scassesa. Carretonis po sa polìtica chi faint fuliai unu muntoni de dinai. No fait a crei chi oindii nci boghint entis chi no serbint e ndi bollant aberri àterus chi no serbint aicetotu.
Bogau chi, no bollant fai torrai a intrai de sa fentana is chi ndi funt bessieus de sa genna.

Artìculu de Francesco Monni, pigau e tradùsiu de La Voce del Sarrabus de su mesi de ladàmini.

cenàbara, su 23 donniasantu 2012 - Brucei - Imprenta