Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Ancu torrit s'autonomia

Brucei. Ancu torrit s'autonomia

Brucei. Agoa de s'unioni con is scolas de Mara

Ancu torrit s'autonomia

Su Consillu aprovat sa motzioni Monni

Su Consillu comunali de Brucei at aprovau a totòmini una motzioni chi dda at presentadasu consilleri de apositzioni, Antonio Monni, chi sa tenta sua est a si torrai a pigai s'autonomia scolàstica agoa chi ant auniu is scolas de Brucei cun is de Mara. Sa motzioni de Monni donat s'impinnu a su sìndigu Pino Caria "a fai cumprendi a is autoridadis chi ndi tenint sa cumpetèntzia is abisòngius de su Comunu de Brucei po amellorai s'imparu e is serbìtzius acapiaus".
Agoa de un'ora de arrexonu in Consillu, ant lòmpiu un'acòrdiu po presentai unu documentu de presentai a su Consillu de Istitudu, a totu is babus e is mamas, a is Imparadoris e a s'ofìtziu scolàsticu arregionali. Su documentu, in prus de torrai a nai is strobus chi ndi benit de essi aunius cun sa seu de Mara, atesu 27 chilòmetrus, at a tenni un'anàlisi apitzu de is arresurtaus de is moris formadoris scolàsticus de sa comunidadi, sa boluntadi de s'aministratzioni a averiguai su serbìtziu de s'imparu cun propostas de agiudu. Totu custu cun s'agiudu de is babus e de is mamas e prus chi totu de is arrapresentantis de su Consillu de Istitudu nou de Mara.
"Pighendi parti de manera ativa", ant nau su consilleri Antonio Monni, "totus impari eus a pesai su oi e su benidori de Brucei. Cumentzendi a si torrai a pigai s'autonomia de sa scola nosta. Po una bidda isulada comenti sa nosta, est una faddina manna".

Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de L'Unione Sarda de lunis su 1 de su mesi de ladàmini.

lunis, su 08 làmpadas 2012 - Brucei - Imprenta