Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Guārdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

Sėnnia. Guārdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

Sìnnia. Finantziamentu

Guàrdias in bitzicreta e arrugas po is bitzicretas: est su mori nou

In Sìnnia funt arribendi is guàrdias a bitzicreta elètrica; in prus, unus dexi bitzicretas ant a essi acansaditzas po is de sa bidda e in su programma ddoi ant puru moris po is bitzicretas po lompi Sètimu e Mara. Ddu at detzìdiu s'aministratzioni comunali chi at a imperai unu finantziamentu Por puru po fai is moris po is bitzicretas e po amellorai su tràficu de sa bidda. Ant fatu puru unu pranu po amellorai sa seguràntzia de is moris de is bitzicretas e de is chi andant a pei.
Cun su progetu "SUVvia...tutti a piedi e in bici!", ant a torrai a fai is marcipeis chi ant a essi bonus a nci caminai po lompi a s'pinàrgiu chena de arriscus. In is bias San Nicolò e Pineta ant a fai marciapeis prus ladus anca ant a podi passai is cadiras a arrodas. Sèmpiri cun custu dinai Por ant a fai duus moris in bia de Caravaggio e de Sant'Isidoro anca nci funt is scolas e duncas prenus de pipius e piciocus.
In prus ant a comporai binti bitzicretas elètricas a pedalada assistia chi ant a essi acansaditzas po is de sa bidda. S'energia dda ant a produsi panellus fotovoltàicus. Is guàrdias ant a imperai is bitzicretas elètricas de imperai po si movi in logus acanta.
"S'Aministratzioni comunali – narat su sìndigu Barbara Pusceddu – bolit chi is de sa bidda ndi pighint parti po cumpartziri su pranu de traballu e duncas su progetu interu po ddu acabai a curtzu".
S'àteru progetu de importu, in su "Programa integrau po su svilupu urbanu de su sartu de Casteddu", tenit s'acàpiu cun is comunus de acanta de Mara e Sètimu cun d-unu mori po is bitzicretas chi passat in s'oru de sa bidda. Sìnnia at detzìdiu de ponni s'asfartu in s'arruga Bia de Mara chi acàpiat Sìnnia a Mara.

Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de L'Unione Sarda de mèrcuris su 3 de su mesi de ladàmini.

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 - Sìnnia - Imprenta