Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sěnnia. Funt interbčnnius is guŕrdias e is forestalis

Sěnnia. Funt interbčnnius is guŕrdias e is forestalis

S'opinàrgiu ameletzau de su fogu. Abruxant medas matas de olia

Su fogu est nàsciu pagu apustis de is 3 de su chitzi in su montixeddu acanta de s'opinàrgiu. Unu fogadoni chi at fatu arregordai su chi fiat acadèssiu in is annus de noranta, candu su fogu iat abruxau 400 èterus de opinus e tupa. Una ferta chi oindii puru fait a dda biri. Ariserus Sìnnia at arriscau sa pròpiu cosa. Totu is pompieris, is forestalis e is boluntàrius ant firmau su fogu, gràtzias puru a sa feta anti-fogu chi ingìriat totu s'opinàrgiu anca su fogu s'est firmau faci is seti de mangianu. Totus asseliaus apustis de ai tìmiu meda. Su fogu ndi est bènniu de una vetura furada e abruxada illuegus. Sa vetura fumiendi dda ant agatada is pompieris anca est partiu su fogu chi s'est sprùndiu beni in sa tupa e chi at curtu meda in su montixeddu faci a s'opinàrgiu, abruxendi medas matas de olia. S'allarmi, po dìcia, ddu ant donau illuegus: ddu ant donau genti passendi acanta de su bixinau de s'opinàrgiu de Sìnnia, telefonendi a is pompieris e a su Masise.

Si funt mòvius illuegus. In su logu de su fogu funt andaus is scuadras de is pompieris cun àcua meda, is òminis de s'Apadentamentus e de s'Agentzia padentis, is boluntàrius de su Masise, de sa Paff e de su Nos de Cuartu.

Totu custa genti at amasedau su fogu, chi no fiat andendi a lestru meda ca no nci fiat bentu. A arbescidòrgiu su fogu fiat arrenconau in sa feta anti-fogu e s'est studau acanta de s'opinàrgiu.

Duncas in prus de nci essi lòmpius unu muntoni de genti, sa situatzioni meteorològica puru at agiudau s'opinàrgiu, difatis chi nci fiat stètiu bentu iat a essi arriscau meda. A mangianu ant limpiau su logu abruxau.

In is annus de noranta, su fogu intamis, fiat arrennèsciu a intrai in s'opinàrgiu abruxendi sa parti de pitzus e sa posada, su tzilleri chi ddoi andànt de totu su bixinau de Casteddu e chi imoi est un'arruina sceti.


Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de sàbudu su 25 de su mesi de austu.

sàbudu, su 25 austu 2012 - Sìnnia - Imprenta