Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Anas, ant torrau a aberri sa bessida po sa 554 noa

Brucei. Anas, ant torrau a aberri sa bessida po sa 554 noa

Depiat torrai a aberri su 15 de mesi de làmpadas passau. Sa dii dda ant mòvia a su 15 de mesi de argiolas e a s'acabu ant nau chi depiant torrai a aberri su 27 de austu. Innantis de sa dii de s'Assunta s'Anas at fatu un'arregalu bellu a totu is chi tenint una vetura chi dònnia dii andant a Casteddu e faci a mari partendi de s'Orientali Sarda. At torrau a aberri a su tràficu sa bessida po s'arruga 554bis “Casteddaja”, fata a Gannì, a unu chilòmetru de s'ingruxada de Mara. Unu spantu diaderus apustis de ai abetau meda. Unu strobu mannu po totu is chi pigant una vetura custrintus a girotai po is arrughixeddas provintzialis, chi no apoderant su tràficu de istadi, prus chi totu su chi andat a mari. “Custu traballu nou”, at nau s'aministradori ùnicu de s'Anas Pietro Ciucci, “est sa parti de cumentzu de sa varianti de Casteddu a sa 554 e chi bolit donai a Casteddu e a is biddas de acanta prus seguràntzia in is arrugas e in prus su tràficu at a essi prus pagu gràtzias a is bessidas fatas imoi imoi intra de is statalis 554 e 125 e sa provintziali 96. Unu traballu mannu chi s'est costau 10 millionis de èurus”. Is traballus in sa bessida funt cumentzaus annus e annus a oi. S'obra dda depiant acabai ocannu passau. Ma su fatu chi ant cobertu tumbas de edadi pre-nuraxesa iat postu barrancus firmendi is traballus po mesis po fai pigai a sa Sovrintendèntzia de is benis culturalis de Casteddu totu sa cosa archiològica. Su 15 de maju passau ant torrau a cumentzai a traballai in sa parti de acabu de s'obra. Sa bessida dda ant serrada finsas a su 15 de mesi de làmpadas, custringendi su tràficu a andai de s'ingruxada de Mara a sa provintziali po Mraxani Arrùbiu po girai apustis in d-una arrodia e torrai a intrai torra in sa 554 chi andat a Terra Mala passendi de unu labirintu de arrughixeddas perigulosas. Strobus po totus, prus chi totu po is chi andant e torrant de Brucei, custrintus a passai de arrugas de sartu po passai su barrancu de sa serrada de sa bessida. Chi ariserus ant torrau a aberri a su tràficu.

Artìculu de Antonio Serreli pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de lunis su 10 de su mesi de austu.

cenàbara, su 17 austu 2012 - Brucei - Imprenta