Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Ofýtziu finantziÓriu

Brucei. Ofýtziu finantziÓriu

Su Comunu de Brucei si fait sciri chi s'ofìtziu de su Setori Finantziàriu abarrat serrau in su mesi de augustu, lunis 20, martis 21 e mèrcuris 22.

cenàbara, su 20 mesi de argiolas 2012 - Brucei - Imprenta