Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Su de 22 Torneus de Volleyball amesturau

Sėnnia. Su de 22 Torneus de Volleyball amesturau

Copa tzitadi de Sìnnia 

                                                                                                                                                                              
De su 9 de su mesi de argiolas a de noti de is 20.30
In su campu cuncordau in sa pratza de Santu Sidori
Totu is diis bogau su sàbudu e su domìnigu.

Tocat a s'assentai ìnturu de su 6 de su mesi de argiolas in V.B.C. Sìnnia, bia Roma nu 79
Po informus fait a tzerriai (arref. Gianni Leoni) a su tel. 070.766962 o a su telefoneddu 3486926791
curreu eletrònicu: sile09@hotmail.it

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 - Sìnnia - Imprenta