Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. LTL (Logu a Trāficu Limidau) in Sėnnia

Sėnnia. LTL (Logu a Trāficu Limidau) in Sėnnia

Sìnnia. In su progetu una lìnia de bus cun is apendìtzius e sa metropolitana puru

Centru stòricu, labai sa LTL

Su Comunu: logus po sa genti a pei, aparcadòrgius e arrugas anca fait a andai faci a una parti sceti

Su sìndigu:"Eus a fai bessiri su mesu bidda prus lìberu: eus a ponni po calincuna ora unu logu a tràficu limidau acanta de sa crèsia de Santa Bràbara chena donai strobus a is chi nci bivint e traballant".


Su centru de Sìnnia est su mesu bidda stòricu suu e duncas est de ingunis chi tocat a torrai a partiri: smenguendi su nùmeru de is veturas e pesendi unu logu a tràficu limidau chi po unus cantu oras a sa dii at a fai bessiri sa pratza a ingìriu de sa crèsia de Santa Bràbara in d-unu logu po genti a pei sceti.

In su matessi tempus in calincuna arruga prus de importu ant a essi chi fait a andai faci a una parti sceti e in àteras ant a smenguai is aparcadòrgius, mòvius in is bias de traessu. Aici a girai a vètura at a bessiri prus simpri e is veturas pùblicas ant a podi andai chena de barrancus.

Su Pranu. Custu est s'arresùmini de su pranu de su tràficu chi s'Universidadi de Casteddu at fatu po s'aministratzioni comunali. Unu progetu chi ndi ant chistionau unus cantu mesis a oi e chi oi est acabau e in is manus de su sìndigu Barbara Pusceddu. "Ma innantis de ddu aprovai depeus apariciai atòbius cun is sinniesus", narat su sìndigu. Atòbius pùblicus, in is pratzas de is bixinaus anca ant a spricai is arrexonis e is tentas de custu progetu. "In su mesi de argiolas eus a fai is primus", narat Pusceddu, chi in prus narat: "No eus a ponni aparcadòrgius a pagai. Ndi eus chistionau, eus pigau in cunsideru de ddu fai. Ma no imoi".

Su Stentu. De custu puru chistionat su Pranu. "Amanniai is logus po lassai sa vetura in su centru stòricu e in is logus anca nci funt butegas, ponendi arrègulas e pagamentas particularis". Ma su sìndigu e is assessoris suus no ant bòfiu fai custu (a su mancu po imoi) castiendi àteru: "Eus a fai prus lèbiu su centru stòricu: eus a fai unu logu a tràficu limidau a ingìriu de sa crèsia de Santa Bràbara chena perou ponni barrancus a is chi bivint e traballant ingunis. At a nasci unu logu po sa genti a pei, comenti fiat annus a oi. Eus a ponni is aparcadòrgius de comenti est su tràficu: in bia Trieste is veturas tropus aparcadas strobant su tràficu e no faint biri beni is chi ghiant po cussu si seus pensaus de movi is aparcadòrgius in is arrugas chi funt a is ladus, anca eus a fai arrugas arrugas anca fait a andai faci a una parti sceti. Po nai in bia Perra e in bia Concas. Ddoi at a essi prus seguràntzia. Si pensaus de pesai unu "aneddu" intra is bia Costituzione e bia Della Libertà puru: una at a fai a dda fai de una parti e s'àtera a s'imbressi".

Su Balantzu. Un'aneddu chi iat a nasci puru intra de Sìnnia, Mara e sa firmada de sa metropolitana lèbia in Sètimu cun is bus de s'Arst o Ctm. "Tocat a biri chi fait a lompi Tasonis puru, deghinou emus a depi agatai àteru dinai po ddu acapiai cun is prus de importu firmadas de bus. A su mancu candu ddoi est sa scola. Totu est acapiau a su dinai acansaditzu: sa situatzioni est sèria meda. A acabu de su mesi naraus ca eja a su balantzu. Seus arribaus a pari intradas e bessidas a stentu: no eus caristiau Tarsu, Imu, scolixedda, mesa e amparu sotziali ma eus fatu sacrifìtzius po àteras cosas. Chena de intradas no fait a donai serbìtzius nous. Si speraus chi s'Imu in su 2013 abarrit in is Comunus".


Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de mèrcuris su 20 de su mesi de làmpadas.

giòbia, su 21 làmpadas 2012 - Sìnnia - Imprenta