Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Sėndigu, Giunta e Consillu Comunali

Sėnnia. Sėndigu, Giunta e Consillu Comunali

SU SÌNDIGU Pusceddu Maria Barbara Nàscia: in Sìnnia, 18.09.1970 Tìtulu: Làurea in Scièntzias Naturalis Elìgia in is Eletzionis Comunalis de su 15/16 de maju de su 2011 in su ballotàgiu de su 29/30 maju de su 2011 E-mail: sindaco@comune.sinnai.ca.it SU SÌNDIGU
Pusceddu Maria Barbara

Funt de cumpetèntzia de su Sìndigu:
Entis e Sotziedadis partecipadas – Pranitzadura e programadura sotziali e sòtziu-sanitària – Protetzioni Tzivili – Seguràntzia e Polima de su Logu – Pranitzadura stratègica – Dònnia àtera cosa chi no ndi tenint sa dèlega is assessoris Nàscia – in Sìnnia, 18.09.1970 sindaco@comune.sinnai.ca.it

ASSESSORIS E DÈLEGAS ASSESSORIALIS
Orrù Alessandro – Visu Sìndigu

Pranitzadura econòmicu-finantziària – Balantzu partecipau e tributus, cuntrollu de gestioni – Infrastruturas e gestioni de su patrimòniu – Serbìtzius informàticus e informadoris comunalis e comunicatzioni.
Nàsciu – in Casteddu, 19.01.1974
orrualessandro@comune.sinnai.ca.it

Demontis Roberto

Promovidura de is atividadis sportivas, imprantus e edilìtzia sportiva – Igieni e Sanidadi Pùblica – Imparu Pùblicu – Arreletas cun s'Universidadi – Assotziunismu.
Nàsciu – in Casteddu, 16.08.1962
demontisroberto@comune.sinnai.ca.it

Floris Giuseppe

Svilupu econòmicu, polìticas agrìcolas e ambientalis, polìticas de su traballu e serbìtzius a is siendas – Serbìtzius pùblicus de su logu chi tenint unu importu econòmicu – Marketing territoriali, finantziamentus europeus e arrelatas industrialis – Arrispàrmiu e eficèntzia energètica, energia lìmpia – Infrastruturas e traballus pùblicus.
Nàsciu – in Casteddu, 01.10.1967
florisgiuseppe@comune.sinnai.ca.it

Leoni Massimo

Serbìtziu a su tzitadinu e a sa familla – Polìticas po is giòvunus, Amparu giurìdicu de sa genti dèbili – Arrelatas cun is apendìtzius – Discentramentu aministrativu.
Nàsciu – in Ceraxus, 03.01.1967
leonimassimo@comune.sinnai.ca.it

Matta Franco

Turismu, Spetàculu e Serbìtzius Culturalis, Tiatru, Museu, Biblioteca e Scola Tzìvica de Mùsica, connotu e eventus culturalis – Bèndidas e Atividadis Produsidoras, Produsiduras agrìcolas de su logu e svilupu de is arretzas agro-alimentaris.
Nàsciu – in Casteddu, 04.08.1973
mattafranco@comune.sinnai.ca.it

Melis Giuseppe

Serbìtzius tecnològicus e de su campu santu – Decoru de sa bidda e Manutentzioni de is parcus e de is struturas pùblicas – Sinnalètica de is arrugas – Mobilidadi ìnturu de e afora de sa bidda.
Nàsciu – in Casteddu, 31.10.1961
melisgiuseppe@comune.sinnai.ca.it

Orrù Andrea

Svilupu de is arresursas umanas – Afàrius Giniralis, trasparèntzia e partecipatzioni – Pranitzadura territoriali e urbanìstica – Edilìtzia Privada.
Nàsciu – in Sìnnia, 10.03.1966
orruandrea@comune.sinnai.ca.it

SU CONSILLU COMUNALI

Est cumpostu de:

Presidenti Cocco Giovanni chi ddi nant Giampiero - presidenteconsiglio@comune.sinnai.ca.it

Consilleris

Anedda Alessandro - aneddaalessandro@comune.sinnai.ca.it Asuni Marco - asunimarco@comune.sinnai.ca.it Atzeni Andrea - atzeniandrea@comune.sinnai.ca.it Atzori Lucia - atzorilucia@comune.sinnai.ca.it Casula Paride - casulaparide@comune.sinnai.ca.it Cocco Antonello - coccoantonello@comune.sinnai.ca.it Cocco Giovanni noto Giampiero- presidenteconsiglio@comune.sinnai.ca.it Corda Gianluigi - cordagianluigi@comune.sinnai.ca.it Dessalvi Maurizio - dessalvimaurizio@comune.sinnai.ca.it Floris Maurilio - florismaurilio@comune.sinnai.ca.it Lebiu Massimo (Visu Presidenti) - lebiumassimo@comune.sinnai.ca.it Lobina Giulio - lobinagiulio@comune.sinnai.ca.it Orrù Francesco - orrufrancesco@comune.sinnai.ca.it Mallocci Massimiliano - malloccimassimiliano@comune.sinnai.ca.it Mallus Federico - mallusfederico@comune.sinnai.ca.it Pedditzi Fabrizio - pedditzifabrizio@comune.sinnai.ca.it Pinna Spada Stefania - pinnaspadastefania@comune.sinnai.ca.it Pusceddu Maria Barbara - (Sindaco) - sindaco@comune.sinnai.ca.it Spina Mauro - spinamauro@comune.sinnai.ca.it Zedda Paolo Flavio - zeddapaoloflavio@comune.sinnai.ca.it Zunnui Nicola (Visu Presidenti vicàriu) - zunnuinicola@comune.sinnai.ca.it

IS COMISSIONIS CONSILIARIS PERMANENTIS

1^ Comissioni Consiliari Permanenti
Cuntrollo e Garantzia. Lobina Giulio (Presidenti)
Asuni Marco (Visu Presidenti)
Cocco Antonello
Pedditzi Fabrizio
Zedda Paolo Flavio

2^ Comissioni Consiliari Permanenti
Afàrius Giniralis e Istitutzionalis, Programadura, finàntzias e balantzu, personali,
atividadis produsidoras, traballu, impreu e formatzioni professionali. Corda Gianluigi (Presidenti)
Mallus Federico (Visu Presidenti)
Atzori Lucia
Orrù Francesco
Lebiu Massimo

3^ Comissioni Consiliari Permanenti
Programadura urbanìstica, ambienti e apadentamentu,
apendìtzius, terras comunalis, LL.PP. e serbìtzius tecnològicus. Casula Paride (Presidenti)
Mallocci Massimiliano (Visu Presidenti)
Cocco Antonello
Anedda Alessandro
Spina Mauro

4^ Comissioni Consiliari Permanenti
Interventus culturalis e sotzialis – Imparu Pùblicu, Amparu e seguràntzia sotziali, turismu,
sport, spetàculus e discansu, polìticas po is gòvunus e po is pròpius aportunidadis intra de is òminis e is fèminas, assotziunismu e bolontariau, igieni e sanidadi, saludi pùblica, protetzioni tzivili e billàntzia. Zunnui Nicola (Presidenti)
Atzeni Andrea (Visu Presidenti)
Floris Maurilio
Dessalvi Maurizio
Pinna Spada Stefania

giòbia, su 14 làmpadas 2012 - Sìnnia - Imprenta