Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Śnnia. Cuntzertu gịbia su 29 de mesi de idas.

Śnnia. Cuntzertu gịbia su 29 de mesi de idas.

Sa Banda Comunali "G. Verdi" fait in Sìnnia, in s'Aposentu de su Consillu Comunali, in bia de Cuartu, su cuntzertu "Viaggio in Sardegna. Sensazioni ed espressioni musicali", a is otu de merii.
Funt cincu partis chi is musicistas, Federico Agnello e Angelo Sormani, ant scritu pighendi de sa stòria, de sa curtura e de is logus de Sardìnnia. In prus de su cuntzertu de giòbia, fait a ddus atobiai sa dii innantis, mèrcuris a is ses de a merii, sempri in s'Aposentu de su Consillu Comunali, po arrexonai de su traballu insoru.
Fait a ligi totu su programa in .pdf crachendi innoi.

martis, su 27 mesi de idas 2011 - Sìnnia - Imprenta