Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Urtimus crubas de sa cantada de Santa BrÓbara

Brucei. Urtimus crubas de sa cantada de Santa BrÓbara

26. Melis
Is difensoris si mostrant durus
cun s'atacanti forti Gigi Riva
po ddu firmai ddu pigant a corpus
ca fut giganti in campu cumbatendi
su tiru suu bolat che bentu
andendi a prus de centubintitresi
e de sa porta sa giusta misura
inzertada in varias garas.

Rima
Naras ca ses pighendi sa stiva
ma atura atentu a is tropus amesturus.


27. Orrù
Fiat una storica impresa
e po unu prodigiu si destregiat
po Romulu e Remu una lupa
fiat unu momentu gravi
de su Teveri in su terrestri
e po chi s'unu e s'atru allatas
crescendi Romulu depiat costrui
fiat a Roma po una vera gràtzia.

Rima
Si po disgràtzia t'acatas ca sa navi bechegiat
po tui c'est una scialupa de salvesa.


28. Zedda
Prima de movi m'apellu a Deus
poita ca previdenti seu
e agoa pigu sa bussola est oviu
e su sestanti castiu donnia borta
agoa is gradus castiaus impari
e ddus assentaus in su brogliaciu
ma a su noti est bonu a castiai
sa stella bona po no si perdi.

Rima
Candu traciu sa rota deu
mancai cun su mari moviu lompeus.


29. Zuncheddu
In su celu at a essi ascurtendimì
cun is altus intelletus riuniu
e cun sa sua vesti robusta
a su cantu at donau cunfortu
de dexesset' annus in sa gioventudi
e deu in prantu mi scagliu
ca emu bofiu sa sua presèntzia
Fieli in paxi caminas
e ai custu certu no mi oprimu.

Rima
Finas s'amiragliu mortu isciu
sa primu parténtzia fut in custa dì.


30. Melis
Custa pratza prena che s'ou
scusit a chini est stetiu polemicu
e ti ringraziu o caru ascurtanti
po essi atentu a su nostru discursu
est lompia s'ora chi imoi saludat
finas a tui caru comitau
chi po su meritu sa genti t'allabat
e s'onori si dd'eis a pratziri.

Rima
Po biri acabau su cursu academicu
o Bràbara agiuda s'aspiranti nou.


31. Orrù
Notesta po s'essi stétia acanta
ti ringratziu o genti onorada
e un' innu festosu Orrù allabat(?)
o genti de vera stima
chi po su cantadori funt solatzus
biendisì numerosus a s'ascurtai
e un'atru gràtzias a su comitau
ca ocannu puru at depiu proponni
sa mia umili vesti.

Rima
Simoni giai in sa prima traversada
est arribau a is bratzus de Brabara santa.


32. Zedda
Burcei est de is birdis campus
chi s'arti nosta at ospitau
e donnia annu no arrispàrmiat curas
s'arti e is poetas po ponni a prou
aici est chi in fini si sarbat
custu cantu sublimi e bellu
istimaiddu  sempri ca est coraddu
po unu tempus benidori giustu.

Rima
Custu vascellu a nou varau
sarvaddu o Brabara de strasuras e lampus.  


33. Zuncheddu
Po su bintires in dì de cenabara
tui o Deus poderi aferra
po chi torrit in bona manera
ca est cumenti unu nieddu mantu
ca oscurau s'est su soli
de-i cuddu dolorosu distacu
prus protezioni ti seu domandendi
tui ca podis eternu eroi.

Rima
Imoi atracu e ndi calu a terra
sventolendi cun onori sa bandera de Brabara.

giòbia, su 29 mesi de idas 2011 - Brucei - Imprenta