Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Sighida (3) de sa cantada po Santa Brabara

Brucei. Sighida (3) de sa cantada po Santa Brabara

Sigheus cun sa cantada fata po sa festa de Santa Brabara, chi eus cumentzau in is duas noas passadas.

13. Zuncheddu
Totu chi fait sustàntzia
s'angioni cotu a fiama
e siat cerèxia regina o durona
siat muscau o puru nascu
de proceddu meda ndi papu
siat fridu o puru callenti
e in ùrtimu candu seu finendi
mi bandat casu mratzu.

Rima
Fatzu cumenti a Vascu de Gamma
passendi in su Capu de Bona Speranza.


14. Melis
De su timoni acanta nci aturu
chi su piciocu titubanti biu
e chi si movit alcuna undixedda
su cumandu beni manovrau
sentza chi nemus ddu camorrat
in custu mari de zon''e Casteddu
ca si dda curregeus sa manu
issu e totu si nd'at essi gratu
e dd'at a serbit po cunfortu.

Rima
Datu ca Zuncheddu a costau miu
a su portu sanu torrat Zedda puru.


15. Orrù
Su fanti sardu cun veru coragiu
mancu de sa morti ti ndi incuras
de fronti a s'austriacu corrotu
e su Piavi in sa frida laguna
no pensat mancu a s'incrasi
cumbattendi a ferru e fiama
e a sa fini sa gherra finiat
narendi sa vittoria intascu.

Rima
Vascu de Gamma in dd'una de is aventuras
nci perdiat casi totu s'equipagiu.


16. Zedda
Caru Marcu si bolis t'assutzu
giai chi ti pagat sa gana de fui
ddu connosciu cali est su tuu usu
ca in donnia logu chi bandas bandu
certas bortas fines e de sei t'amiru
ma sempri bolis a essi narendi
ca ses su mellus de su tribunu
no sempri custu ti dd'amitu
e si a bortas seriu ti tratu
e poita prus seriu siast.

Rima
Scumitu ca tenendi su cumandu tui
ìast fatu prus crutzu.


17. Zuncheddu
Sa stima mia si giuru
isperendi chi notesta mi promovint
deu cantendi nc'afluu
cun frasis sentza de macuas
e chi su sensu miu si esprimit
sigu in su propiu argumentu
e po podi fueddai insandus
Simoni sa cantada atesat
donniunu stendi de fronti.

Rima
Chi si pesat bentu e is acuas si movint
in su ponti de cumandu timit Orrù puru.


18. Melis
Poita imoi ti ses vantau
ca in s'illusioni seu depiu arrui
prus precisu e puru ti creemu
e in totus su chi naras no cuncordu
cussu pensamentu no ti stait
ca depit essi giusta s'arrexoni
mai mi seu vantau de is prus mannus
ma po cunfrontai a nosus dus
gei s'agatat s'esperta boxi.

Rima
Prus de Zuncheddu arrigordu ca a tui
doxi annus fait t'emu rimorchiau.


19. Orrù
In custas poeticas salas
mostradiri de is personas gratas (è scritto correttamente?)
ca girai podis in varias dimoras
fendi o Simoni cantadas soavis
est giustu chi oi t'atrivis
ma chi sentza de motivu protestas
a sei e totu ti punis
pensa ca oi t'eus batiau
e si unu bonu sinnu ddu lassas
tant' a nai bennius a trapu.

Rima
Apu afrontau tempestas e navis piratas
e si passas ingunis bivis oras malas.


20. Zedda
Caru Marcu ma ita ses narendi
po ti vantai capitanu scaltru
de is navis tuas nd'ìast a bolli tresi
po mi depi rimorchiai atesti
a Simoni puru po ddu sovrastai
nd'ìast a bolli troci sa manu
ma sigumenti ca no est confusu
cun issu puru aturas a coi.
                                              
Rima
Innoi su capitanu est un'atru
e prus de dd'agiudai ddu ses strobendi.


21. Zuncheddu
Orrù fait varias garas
ca tenit livellu e lenza
ma si mi depit fai totò
deu no dda pigu a punta a susu
chi de elogius mi prenit
sa stima mia si dda giuru
ma chi bolit fait su duru
no passu certu disisperus
ca Simoni a Talia s'ingagiat

Rima
Berus ca tenit prus esperiéntzia
ma ca viàgias siguru ancora no ddu naras.


22. Melis
Poita feli ti ses pighendi
de cantadoris serenus in mesu
ma in attesa de su donu celesti
chi bolis unu calmanti ti portu
e prus trancuillidadi  t'auguru
ma ti propongu cussu tonu smortza
po ti biri torrendi a sa festa
prus serenu e prus cun talentu.

Rima
Su bentu a fortza otu cuartesu
notesta puru t'est trumentendi.


23. Orrù
O Simoni ses a su centru
de una romana po ti pesai
su killu su gramu e s'etu
e si unu bonu pesu ndi coberas
sinnu ca de bonas purpas ti scortas
e po Burcei est unu cunfortu
si de su lordu ndi bogas sa tara
bieus si lompis a su quintali.
 
Rima
In cali portu speras de aprodai
e narat si portas billetu po su rientru.


24. Zedda
Pirru narat mi partu
de s'Epireu cun dd'unu pretestu
e promitendu orus e panis
disponit is trupas po su cumbatimentu
contras a Lavinu su primu certu
in Eraclea dd'afrontàt aresti
e a Benevento agoa cumbenit
prus forti ancora po s'esprimi
ma in cussu terrenu però
nci perdiat corona e lussu.

Rima
Cussu de timi est su bentu estu
e nò benit certu de su staini de Cuartu.


25. Zuncheddu
Orrù ses unu decanu
ca in donnia poetica lota
ca a su cantu rendis cunfortu
ma po cantu ca nci ses cantaus
mancai sia su prus piticu
e chi is sensus mius mi guidant
isperu de podi gioiri
sentza de nci arrui in is abissus.

Rima
Chi issus si fìdant pigaus rota
po biri su arricu portu toscanu.

giòbia, su 15 mesi de idas 2011 - Brucei - Imprenta