Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Sa sighida de sa cantada po Santa BrÓbara

Brucei. Sa sighida de sa cantada po Santa BrÓbara

Sigheus sa cantada chi eus giai postu su cumentzu in sa noa de su 23 de donniasantu, is atrus arrogus ddus eus a ponni prus a innantis.


4. Zedda
Oh Maria vergini e mama
de s'altissima luxi abagliu
ses sa ghia in terra po s'omini
e s'agiudu santu a donniunu
tui chi po Cristu as penau
apaxia donnia nosta gherra
e cun sa suprema castidadi
intercedi po nosu in Deus.

Rima
Seus in sa terra de un'amiragliu
chi nc'at lassau nomini e fama.


5. Zuncheddu
In su trexentus e doxi s'annu
Costantinu depiat gherrai
e cun sa fortza militari
a Massenziu poniat in supliziu
su fillu de Aleni connota
sa lei pagana firmas
a sa fini de cuss'atacu.

Rima
Stacu is cimas e iniziu a salpai
pighendi rota po su mari mannu.


6. Melis

S'esordienti Zuncheddu Simoni
siat in manus de Brabara santa
de Maria e de Sant'Aleni
po fai innoi sa dinnia figura
e po chi mai dda potzat arrosci
no ddu spàntint is primus spinas
e a su cantu tèngast sempri stima.

Rima
Po prima borta atura acanta acanta  
finas a connosci beni su timoni.


7. Orrù
Oi Zuncheddu t'agatas impari
cun chini ti donat coragiu e cunfortu
ses de is astrus nascentis
chi s'esòrdiu tuu tenit unu scopu
ma sa fortza depis tenni
e chi agiudu ti serbit a ndi domandai
e a chini t'insidiat ripùdia
e cunfida cun chini ti mostrat stima.

Rima
Prima de ti spostai tropu de su portu
stùdia beni is currentis de su mari.


8. Zedda
Oh Simoni in is primus scedas
oi ti esprimis cun tonu soavi
e giai Brabara t'at benedìxiu
ses totu prexu e cuntentesa
custu populu chi oi t'est fradi
ispera chi crasi ti bantit
ma po chi aturis cun nosu impari
infundaus is cupas in prò.

Rima
Nò ti lessis incantai de sa bellesa de sa navi  
ca su mari nd'at traìxiu medas.


9. Zuncheddu
Berus ca su mari est duru
cun is suas fortis maretadas
e mancai nci siant is sensus sanus
nemancu Zedda narat dda spunti
ma deu nci passu de pupa a istiva
mancai is bentus siant imponentis
e chi is mossas mias figùrant
a Nettunu m'arrecumandu.

Rima
Candu is currentis agitadas
atùrant in riva is capitanus purus.


10. Melis
S'Italia nosta de bàsciu a susu
brintat in gherra in is eras amaras
e siat po curpa o po mala fortuna
fut cussa gherra tra is peus piovras
cun Mussolini chi portàt is crais
siant in parti depiu decimai
sa natzioni lassendi a s'oscuru
e ridusia casi a sa scorza.

Rima
A fortza de fai manovras imparas
si puru ndi fais calencuna in prus.


11. Orrù
Giottu su pitori famau
de fronti a tantis criticus protestas
ma tra is telas chi dipingiat
nci nd'at ancora presentis
ma cudda forma isferica
abàrrat sa prus famada
chi su maistru puru
de fronti a tui narat socombu.

Rima
Colombu afrontat correntis e tempestas
e puru in America fiat arribau.


12. Zedda
Sa regia sua po liberai
Ulisse afrontat sa prov''e s'arcu
e cun Penelopi chi castiendi stait
narat donnia onta imoi cancellu
tendendi s'arcu e cun veru prò
narat imoi moreis
e de is procius fendi unu muntoni
nci restaurat su rennu estendiu.


Rima
Cumprendiu dd'eis Antonellu e Marcu
a su timoni no si fait acostai.

 

giòbia, su 01 mesi de idas 2011 - Brucei - Imprenta